ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-measurement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น measurement, *measurement*,

-measurement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'd be very surprised if today's measurement was accurate, yes.คือ ผมคงแปลกใจมาก ถ้าการวัดวันนี้ถูกต้อง ใช่
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
We're gonna take this measurement here, measure the length, and we're going to multiply that by the height of the source.เราจะวัดค่าตรงนี้ วัดความยาว และเราจะคูณ
For instance-- my laptop contained four out of the five gedankenexperiments necessary for a cogent restatement of the quantum measurement problem.laptop ของฉันมี 4 จาก 5 การทดลองทางความคิด ที่จำเป็นต่อความน่าเชื่อถือ
150,000 stars simultaneously, and make a measurement of each of those every 6 seconds.ขนาดวงโคจรของดาวเคราะห์ สามารถคำนวณได้ พร้อมกับมวลและ อุณหภูมิพื้นผิวของมัน
When you start in the lower left-hand corner and read the number counterclockwise, you get Planck's constant, which is the fundamental unit of measurement in quantum mechanics.เมื่อเธอเริ่ม จากมุมซ้ายล่าง แล้วอ่านมันทวนเข็มนาฬิกา เธอจะได้ ค่าคงที่ของพลังก์
Well, I got the measurement from you, Clark, so if anybody's wrong, I think it was you.เอ่อ ฉันได้ขนาดวัดจากคุณนะ คลาร์ก งั้นถ้าจะมีใครผิด ฉันคิดว่าเป็นคุณนะ
Nothing more than a measurement in variations in heart rate, breathing, body temperature and perspiration.ไม่มีอะไรมากไปกว่าการวัด ความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นหัวใจ,การหายใจ อุณหภูมิของร่างกายและก็การไหลของเหงื่อ

-measurement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测控[cè kòng, ㄘㄜˋ ㄎㄨㄥˋ, 测控 / 測控] measurement and control
比量[bǐ liàng, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 比量] rough measurement (with the hand, a stick, string etc)

-measurement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] (n) {comp} basic measurement unit
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
胴回り[どうまわり, doumawari] (n) waist; girth; measurement around waist
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian)
角測量[かくそくりょう, kakusokuryou] (n) angle measurement
計測値[けいそくち, keisokuchi] (n) measured value; measurement
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] (n) {comp} telemetry; remote measurement
間尺[けんじゃく;ましゃく, kenjaku ; mashaku] (n) measuring rope with 'ken' (182cm) marked; measurement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit
測定[そくてい, sokutei] measurement
測定方法[そくていほうほう, sokuteihouhou] measurement method
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] telemetry, remote measurement

-measurement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบจำลองการวัด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: measurement model FR:
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; measure ; evaluation FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดเชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wat cho) EN: quality measurement FR:
การวัดกำไร[n. exp.] (kān wat kam) EN: profit measurement FR:
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat phe) EN: area measurement FR: mesure de la surface [f]
การวัดผล[n.] (kān watphon) EN: measurement ; evaluation FR: évaluation [f]
การวัดผลการดำเนินงาน[n. exp.] (kān watphon) EN: performance evaluation ; performance measurement FR: mesure de la performance [f]
การวัดผลการศึกษา[n. exp.] (kān watphon) EN: educational measurement FR:
การวัดระยะทาง[n. exp.] (kān wat ray) EN: measurement of length ; distance measurement FR: mesure de la longueur [m]
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīe) EN: noise measurement FR:
การวัดทางอ้อม[n. exp.] (kān wat thā) EN: indirect measurement FR: mesure indirecte [f]
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unh) EN: temperature measurement FR: mesure de la température [f]
การวัดอุณหภูมิของอากาศ[n. exp.] (kān wat unh) EN: air temperature measurement FR: mesure de la température de l'air [f]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ความคลาดเคลื่อนจากการวัด[n. exp.] (khwām khlāt) EN: measurement error FR:
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด[n. exp.] (khwām khlāt) EN: standard error of measurement (SEM) FR:
ความผิดพลาดจากการวัด[n. exp.] (khwām phit ) EN: measurement error FR: erreur de mesure [f]
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting FR:
มานะ[n.] (māna) EN: measurement FR: mesure [f]
มาตราวัด[n. exp.] (māttrā wat) EN: scale of measurement FR:
มิติ[n.] (miti) EN: measurement FR: mesure [f]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; unit of measurement FR: unité [f] ; unité des mesure [f]
ปัญหาในการวัด[n. exp.] (panhā nai k) EN: measurement problem FR:
ระดับการวัด[n. exp.] (radap kān w) EN: level of measurement FR:
ระดับการวัดตัวแปร[n. exp.] (radap kān w) EN: level of measurement FR:
ระดับของการวัด[n. exp.] (radap khøng) EN: level of measurement ; measurement scales FR:
ราศี[n.] (rāsī) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees FR: signe du zodiaque [m] ; signe zodiacal [m] ; constellation [f] ; zodiaque [m]
สเกลของการวัด[n. exp.] (sakēn khøng) EN: scale of measurement FR:
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement FR: mesurer ; jauger

-measurement- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustumfang {m}chest measurement
Schrittweite {f}crotch measurement
Kriechstrommessung {f}current leak measurement
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control
Verdünnungsmessung {f}dilution measurement
Längenmesstechnik {f}dimension measurement
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device
Abflussmessung {f}discharge measurement
Entfernungsmessung {f}distance measurement
Wegmesstechnik {f}distance measurement techniques
Hüftumfang {m}hip measurement
Lagemessung {f}position measurement
Lasermesstechnik {f}laser measurement
Leckagemessung {f}leakage measurement
Maschinenmesstechnik {f}machine measurement
Weglängenmessung {f}path length measurement
Wegmessung {f}path measurement
Fertigungsmesstechnik {f}production measurement technology
Strahlungsgröße {f}radiation measurement
Rotationsmessung {f}rotational measurement
Aufmaß {n}site measuring; measurement (of quantities)
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement
Zweiträger-Messverfahren {n} [electr.]two-tone measurement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -measurement-
Back to top