ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*manager*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manager, -manager-

*manager* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circus manager (n.) ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์
manager (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร Syn. director, handler, supervisor, chief Ops. worker, Laborer
manager (n.) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageress (n.) ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial (adj.) เกี่ยวกับการจัดการ See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ Syn. administrative, executive
managerialism (n.) การจัดการ See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managerially (adv.) ทางการจัดการ
managership (n.) การจัดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
English-Thai: Nontri Dictionary
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผจก. (n.) manager Syn. ผู้จัดการ
ผู้จัดการ (n.) manager
ผู้จัดการทั่วไป (n.) general manager
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (n.) marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (n.) finance manager
ผู้จัดการฝ่ายขาย (n.) sales manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (n.) production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (n.) purchasing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (n.) accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (n.) personnel manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (n.) manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก (n.) export manager
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (n.) plant manager
ผู้จัดการสาขา (n.) branch manager
ผู้ดำเนินงาน (n.) manager See also: operator, supervisor, office foreman
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who is the greatest manager, really?ใครเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงๆ?
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า
I know what being a manager can do to a man.ผมรู้ว่าการเป็นผจก. ทำให้ผู้ชายเป็นยังไง
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง
The manager, or someone.ผู้จัดการ หรือใครสักคนน่ะ
You'll have to ask the manageress. I don't know.คุณต้องสอบถามจากผู้จัดการหญิง ผมไม่รู้หรอก
I'm telling the manager not to let you in!ฉันจะบอกผู้จัดการ ว่าไม่ให้นายเข้ามาอีกแล้ว !
Lilah, I talked to my manager. He said that you should send him a tape.ผจก.ฉันอยากให้เธอ ส่งเทปไปให้
In addition, we bring you a special announcement from Channel 4, station manager James Wallace.ก้อหนูบอกแล้วหนิว่าพวกหนูกลับกันเองได้ ทำไรกันน่ะ ยังไม่ไปกันอีก
My plant manager is somewhere on this train.ผู้จัดการโรงงานฉันอยู่บนรถไฟ

*manager* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 协管员 / 協管員] assistant manager; steward
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 管理员 / 管理員] manager; administrator
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, 经营者 / 經營者] manager; transactor
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 经理 / 經理] manager; director
网管员[wǎng guǎn yuán, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 网管员 / 網管員] network manager; network administrator
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, 程式管理员 / 程式管理員] program manager (Windows)
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, 经纪人 / 經紀人] broker; middleman; agent; manager
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager

*manager* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager
ケーブルマネージャ[, ke-burumane-ja] (n) {comp} cable manager
ケアマネージャー;ケアマネジャー[, keamane-ja-; keamaneja-] (n) care manager
サブマネージャー[, sabumane-ja-] (n) submanager
ゼネラルマネージャー[, zenerarumane-ja-] (n) general manager; (P)
タスクマネージャ[, tasukumane-ja] (n) {comp} task manager
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
ボリュームマネージャ[, boryu-mumane-ja] (n) {comp} volume manager
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P)
世話人[せわにん(P);せわびと, sewanin (P); sewabito] (n) sponsor; manager; go-between; mediator; agent; (P)
世話役[せわやく, sewayaku] (n) mediator; manager
主事[しゅじ, shuji] (n) manager; director; superintendent; overseer
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P)
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
元締め;元締[もとじめ, motojime] (n) manager; boss; controller; promoter
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
役職[やくしょく, yakushoku] (n) post; managerial position; official position; (P)
支店長[してんちょう, shitenchou] (n) branch manager; manager of a branch office; (P)
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
管理会計[かんりかいけい, kanrikaikei] (n) managerial accounting
管理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) (1) manager; landlord; warden; superintendent; supervisor; (2) {comp} root (user); (P)
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational
経営者[けいえいしゃ, keieisha] (n) manager; proprietor; (P)
総務[そうむ, soumu] (n) general affairs; general business; manager; director; adjutant general; (P)
職制[しょくせい, shokusei] (n) office organization; office organisation; managerial post
胴元[どうもと, doumoto] (n) bookmaker (in gambling); manager
興行師[こうぎょうし, kougyoushi] (n) showman; show manager
部長代理[ぶちょうだいり, buchoudairi] (n) deputy section or department manager
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role
ランマネージャー[らんまねーじゃー, ranmane-ja-] LAN Manager
実体管理系[じったいかんりけい, jittaikanrikei] entity manager
運営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager

*manager* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับผู้จัดการให้ลาออก[v. exp.] (bangkhap ph) EN: force a manager to resign FR:
จิตวิทยาการจัดการ[n. exp.] (jittawittha) EN: managerial psychology FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: director and general manager ; director FR:
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī ) EN: management accounting ; managerial accounting ; administrative accounting FR:
การบัญชีเพื่อการจัดการ[n. exp.] (kān banchī ) EN: managerial accounting FR:
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
กุนซือทีม[n. exp.] (kunseū thīm) EN: team manager FR: manager [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
ปลัดเมืองพัทยา[n. exp.] (Palat Meūan) EN: Pattaya City manager FR:
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้บริหาร[n.] (phū børihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager FR: administrateur [m] ; administratrice [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f] ; cadre supérieur [m]
ผู้บริหารบริษัท[n. exp.] (phū børihān) EN: manager FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant manager ; junior assistant FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant audit manager FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant general manager FR:
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:
ผู้จัดการ[n.] (phūjatkān) EN: manager ; administrator FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f] ; dirlo [m] (fam.)
ผู้จัดการ[TM] (Phūjatkān) EN: Manager FR: Manager [m]
ผู้จัดการด้านคุณภาพ[n. exp.] (phūjatkān d) EN: quality manager ; QA manager FR: directeur de la qualité [m]
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[n. exp.] (phūjatkān f) EN: accounting manager FR: directeur de la comptabilité [m]
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล[n. exp.] (phūjatkān f) EN: personnel manager FR: directeur du personnel [m] ; directeur des ressources humaines [m]
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ[n. exp.] (phūjatkān f) EN: purchasing manager FR: directeur des achats [m]
ผู้จัดการฝ่ายขาย[n. exp.] (phūjatkān f) EN: sales manager FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[n. exp.] (phūjatkān f) EN: finance manager FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด[n. exp.] (phūjatkān f) EN: marketing manager FR:
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[n. exp.] (phūjatkān f) EN: production control manager FR: directeur du contrôle de la production [m]
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ[n. exp.] (phūjatkān f) EN: quality control manager FR: directeur du contrôle de la qualité [m]
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[n. exp.] (phūjatkān f) EN: manufacturing manager FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān f) EN: plant manager FR: directeur d'entreprise [m]
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[n. exp.] (phūjatkān f) EN: export manager FR: directeur des exportations [m]
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān k) EN: treasurer ; finance manager FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการขาย[n. exp.] (phūjatkān k) EN: sales manager FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการโครงการ[n. exp.] (phūjatkān k) EN: project manager FR: directeur de projet [m]
ผู้จัดการลูกเรือ[n. exp.] (phūjatkān l) EN: inflight manager FR:
ผู้จัดการผลิต[n. exp.] (phūjatkān p) EN: production manager FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการแผนก[n. exp.] (phūjatkān p) EN: departemental manager FR:
ผู้จัดการภัตตาคาร[n. exp.] (phūjatkān p) EN: restaurant manager FR: patron de restaurant [m]
ผู้จัดการรายวัน[TM] (Phūjatkān R) EN: Manager Daily FR:
ผู้จัดการโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān r) EN: factory manager ; plant manager FR: chef d'entreprise [m]

*manager* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbeleiter {m}advertising manager
Außendienstleiter {m}agency manager
Betriebsassistent {m}assistant to works manager
Bereichsleiter {m}business unit manager
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Privatjet {m} für Managerexecutive jet
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Großkunden-Betreuer {m}key account manager
Manager {m}; Managerin
Manager {m} | Manager
Personalchef {m}personnel manager
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager
Produktentwicklungsleiter {m}product development manager
Projektleiter {m}project manager
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager
Werbeleiter {m}publicity manager
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor
Betriebswirtschaft {f}managerial-economics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *manager*
Back to top