ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lukewarm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lukewarm, -lukewarm-

*lukewarm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lukewarm (adj.) ค่อนข้างอุ่น See also: อุ่นพอสมควร Syn. tepid, warm, temperate
English-Thai: HOPE Dictionary
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
English-Thai: Nontri Dictionary
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won't move.แต่กบตัวเดียวกันนี้ ถ้ามันกระโดดลงไปในหม้อน้ำอุ่น ที่ค่อยๆต้มจนเดือด
Coffee's lukewarm. What were you doing, consulting a psychic?กาแฟจะเย็นแล้ว นายไป ทำอะไรมา ไปหาหมอดูมาหรอ
Just as her perky little tits seemed to literally shrink at my touch, so too did the connoisseur's cock fail to launch at the clammy touch of her hand and the lukewarm and loose embrace of her mouth.และนั่นล่ะจุดที่ปัญหามันเกิด ขณะที่อกเชิด ๆ ของเธอ เกือบหดคาลิ้นผม
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน
Chok is soft white rice in lukewarm water.โจ๊กคือข้าวต้มเละๆ ในน้ำต้มกระดูก
It's so thick, it tastes like lukewarm mud.มันแก่มาก รสชาติยังกะขี้โคลนเลย
Its core is only a lukewarm ten million degrees... hot enough to fuse hydrogen, but too cold to fuse helium.หลักของมันเป็นเพียงอุ่นสิบล้านองศา ร้อนพอที่จะหลอมรวมไฮโดรเจน แต่เย็นเกินไปที่จะหลอมฮีเลียม
Everywhere I've been in this country they slap down a cup of tepid nonsense you know with the teabag lying beside it which means I've got to go through the ridiculous business of dunking it in the lukewarm piss waiting for the slightest change of color toทุกแห่งที่ฉันไปในประเทศนี้ มีแต่คนเทน้ำลงในถ้วยแบบส่งๆ และวางถุงชาไว้ข้างๆ

*lukewarm* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēn, ㄨㄣ, 温 / 溫] warm; lukewarm; to review; surname Wen

*lukewarm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness
微温[びおん, bion] (n,adj-no) lukewarmness; tepidity
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P)
温む[ぬるむ, nurumu] (v5m,vi) to become lukewarm; to become tepid
生ぬるい(P);生温い[なまぬるい, namanurui] (adj-i) lukewarm; halfhearted; (P)
生暖かい[なまあたたかい, namaatatakai] (adj-i) lukewarm; tepid

*lukewarm* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุ่น[adj.] (un) EN: warm ; tepid ; lukewarm FR: tiède

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lukewarm*
Back to top