ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lukewarm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lukewarm, *lukewarm*,

-lukewarm- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won't move.แต่กบตัวเดียวกันนี้ ถ้ามันกระโดดลงไปในหม้อน้ำอุ่น ที่ค่อยๆต้มจนเดือด
Just as her perky little tits seemed to literally shrink at my touch, so too did the connoisseur's cock fail to launch at the clammy touch of her hand and the lukewarm and loose embrace of her mouth.และนั่นล่ะจุดที่ปัญหามันเกิด ขณะที่อกเชิด ๆ ของเธอ เกือบหดคาลิ้นผม
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน
Chok is soft white rice in lukewarm water.โจ๊กคือข้าวต้มเละๆ ในน้ำต้มกระดูก
It's so thick, it tastes like lukewarm mud.มันแก่มาก รสชาติยังกะขี้โคลนเลย
Its core is only a lukewarm ten million degrees... hot enough to fuse hydrogen, but too cold to fuse helium.หลักของมันเป็นเพียงอุ่นสิบล้านองศา ร้อนพอที่จะหลอมรวมไฮโดรเจน แต่เย็นเกินไปที่จะหลอมฮีเลียม
Everywhere I've been in this country they slap down a cup of tepid nonsense you know with the teabag lying beside it which means I've got to go through the ridiculous business of dunking it in the lukewarm piss waiting for the slightest change of color toทุกแห่งที่ฉันไปในประเทศนี้ มีแต่คนเทน้ำลงในถ้วยแบบส่งๆ และวางถุงชาไว้ข้างๆ

-lukewarm- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water

-lukewarm- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุ่น[adj.] (un) EN: warm ; tepid ; lukewarm FR: tiède

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lukewarm-
Back to top