ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*look after*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น look after, -look after-

*look after* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look after (phrv.) เฝ้าดู See also: มองตามหลัง
look after (phrv.) ดูแล See also: รับผิดชอบต่อ
look after (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump off
look after (phrv.) ดูแล See also: เลี้ยงดู Syn. take care of
look after (phrv.) สนใจ
look after oneself (idm.) เป็นตัวของตัวเอง See also: เป็นอิสระและสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแล (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ดูแล (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ดูแลรักษา (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ปรนนิบัติ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ปรนนิบัติวัตถาก (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, รับใช้
เป็นหูเป็นตา (v.) look after things (for someone) See also: act for
เฝ้าดูแล (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ
เลี้ยงดู (v.) look after somebody/something See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of Syn. เลี้ยง
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's time for me to look after myself moreถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
He asked me to look after youเขาขอให้ฉันดูแลคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่
(Grapple) Look after your lads.ดูหลังจากที่นักเตะในทีมของ คุณ พวกเขากำลังไม่ดีกับฉัน
Those who have ponies, children and horses of your own, at home, may like to know how well we look after our steeds.เด็กและม้าของคุณเองที่บ้าน อาจต้องการที่จะรู้ว่า วิธีที่ดีที่เรามองหลังม้าของเรา
You look after them, see their feet is clean, dry, powdered.เป็นที่สะอาดแห้งผงเล็กน้อย
We have to look after the infection.เราต้องจัดการกับแผลของคุณ
This is Nanny She's come to look after the houseนี่คือคุณยาย ท่านมาช่วยดูแลบ้านน่ะ
See, I got you to look after me, but you got me to look after.มีนายคอยดูแล นายก็มีฉันคอยดูแล
If you can't look after your goddamn wife, what do you expect me to do about it, huh?คุณดูแลเมียของคุณไม่ได้เอง แล้วคุณจะคาดหวังให้ผมทำอะไร
Even if you do, sure I can look after Ma all right.แม้ว่าคุณจะทำแน่ใจว่าฉันสามารถ ดูแลมะสิทธิทั้งหมด
I'm going to look after him until he's big enough to fly.ฉันจะดูแลเขาจนกว่าเขาจะมีขนาดใหญ่พอที่จะบิน

*look after* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, 只顾 / 只顧] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, 关照 / 關照] concern; care; to keep an eye on; to look after
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after

*look after* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal
手掛ける[てがける, tegakeru] (v1,vt) to handle; to manage; to work with; to rear; to look after; to have experience with
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P)
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him
相手をする[あいてをする, aitewosuru] (exp,vs-i) to keep company; to look after; to entertain; to play (a game) with
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P)
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
面倒を見る[めんどうをみる, mendouwomiru] (exp,v1) to care for someone; to look after someone
骨を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp,v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies

*look after* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
บาล[v.] (bān) EN: care for ; look after FR:
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaē raksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep FR: prendre soin ; veiller sur
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าดูแล[v. exp.] (fao dūlaē) EN: look after FR:
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter FR: garder ; surveiller ; escorter
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up ; rear FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in FR: porter attention à
ปาล[v.] (pān) EN: care for ; look after FR:
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: minister ; look after ; handle FR: s'occuper de
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
พยาบาล[v.] (phayābān) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend FR: soigner ; prendre soin de
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
ปรนนิบัติพ่อแม่[v. exp.] (pronnibat p) EN: look after one's parents FR: prendre soin de ses parents ; prendre en charge père et mère
ปรนนิบัติวัตถาก[v. exp.] (pronnibat w) EN: look after FR:
รักษาสุขภาพ[v. exp.] (raksā sukkh) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself FR: veiller à sa santé ; soigner sa santé
รับแขก[v.] (rapkhaēk) EN: receive visitors ; receive a guest ; entertain guests ; look after a guest FR: recevoir des visiteurs : recevoir des invités ; recevoir des hôtes
สอดส่อง[v.] (søtsǿng) EN: be on the lookout for ; look after ; watch FR: observer ; avoir à l'oeil
ติดตาม[v.] (tittām) EN: follow up ; look after ; track ; keep track (of) ; keep an eye on (sth) ; pay attention FR: suivre ; poursuivre ; pister ; filer ; tracer (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *look after*
Back to top