ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lichee*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lichee, -lichee-

*lichee* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lichee (n.) ลิ้นจี่ Syn. litchi, lichi, lychee
English-Thai: HOPE Dictionary
lichee(ลี'ซี') n. =litchi (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
lichee(n) ลิ้นจี่

*lichee* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)

*lichee* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lychee ; lichee ; lichi ; Litchi ; litchi chinensis FR: litchi [m] ; lychee [m] ; Litchi chinensis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lichee*
Back to top