ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lichee-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lichee, *lichee*,

-lichee- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lychee ; lichee ; lichi ; Litchi ; litchi chinensis FR: litchi [m] ; lychee [m] ; Litchi chinensis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lichee-
Back to top