ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

litchi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *litchi*, -litchi-

litchi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
litchi (n.) ลิ้นจี่ Syn. lichee, lichi, lychee
English-Thai: HOPE Dictionary
litchi(ลี'ชี) n. ต้นลิ้นจี่ pl., See also: litchis, Syn. lichee,lichi
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litchiลิ้นจี่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They call this a litchi, don't they?นี่มันไล้จี่ใช่มั้ย?

litchi ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荔枝[lì zhī, ㄌㄧˋ ㄓ, 荔枝] litchi or lychee fruit (Litchi chinensis Sonn.)
[lì, ㄌㄧˋ, 荔] litchi

litchi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライチ;ライチー[, raichi ; raichi-] (n) (See 茘枝) litchi (Nephelium litchi); lychee
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)

litchi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lychee ; lichee ; lichi ; Litchi ; litchi chinensis FR: litchi [m] ; lychee [m] ; Litchi chinensis
เงาะ[n.] (ngǿ) EN: rambutan FR: ramboutan [m] ; litchi chevelu [m]
สีละมัน[n.] (silaman) EN: lychee ; Litchi chinensis FR: Litchi chinensis
พับบลิชชิง[n.] (phapblitchi) EN: publishing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า litchi
Back to top