ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lecture*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lecture, -lecture-

*lecture* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lecture (n.) การบรรยาย Syn. lecturing
lecture (vt.) บรรยาย
lecture (vi.) บรรยาย
lecture (vt.) ว่ากล่าว See also: ตำหนิ, ด่าว่า Syn. rebuke, scold
lecture about (phrv.) บรรยาย See also: สั่งสอน, ปาฐกถา
lecture at (phrv.) สั่งสอน (อย่างยาวนาน) See also: ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, เทศน์
lecture for (phrv.) สั่งสอนเป็นเวลา (ช่วงเวลา)
lecture for (phrv.) อบรมสั่งสอน See also: ตำหนิ (อย่างยาวนาน)
lecture hall (n.) หอประชุม See also: โรงละคร, สถานที่แสดงละครหรือคอนเสิร์ต Syn. hall, playhouse
lecture on (phrv.) บรรยาย See also: สั่งสอน, แสดงปาฐกถา
lecture to (phrv.) แสดงการบรรยายให้ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย) See also: บรรยายให้
lecturer (n.) ผู้บรรยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
lecture(เลค'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คำบรรยาย,คำปราศรัย,คำปาฐกถา. vi. บรรยาย,ปราศรัย,แสดงปาฐกถา
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา
lectureship(เลค'เชอะชิพ) n. สำนักงานของผู้บรรยาย
English-Thai: Nontri Dictionary
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
lecturer(n) องค์ปาฐก,ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lectureการบรรยาย, วิธีบรรยาย [การแพทย์]
Lecturersวิทยากร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบรรยาย (n.) lecture
คำบรรยาย (n.) lecture See also: narration, expository, explanation, relation, speech Syn. ปาฐกถา
ปาฐก (n.) lecturer See also: speaker
ปาฐกถา (v.) lecture See also: make a speech Syn. บรรยาย
ห้องบรรยาย (n.) lecture room See also: lecture theatre, theater
อาจารย์ผู้บรรยาย (n.) lecturer See also: instructor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spleen inflecture of the transverse colon.ช่วงต่อม้ามกับลำไส้ใหญ่
Indy, you have a lecture in five minutes.อินดี้ นายมีเล็คเชอร์ในอีก5นาที.
Where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้
So do not lecture me about living.So do not lecture me about living.
Not another lecture! On guard!ไม่ต้องมาสอน เตรียมตัวได้
How long do the marriage lectures take?วิชาแต่งงานนานแค่ไหนคะ
You going to lecture me about sleeping with people you work with?อยากให้ผมไปรับแทนใหม
I don't need a lecture from a man wearing a skirt!ผมไม่อยากฟังคำสั่งสอน จากผู้ชายที่ใส่กระโปรงหรอกนะ
Hirose Aki spent a drowsy lecture here - 1986มองไปที่โต๊ะด้านหลังข้างหน้าต่างสิ
Before that, we'll lecture him!ก่อนหน้านั้น เราคงต้องสั่งสอนเค้าซะหน่อย
That he's been unable to deliver his lecture in person.ที่เขาไม่สามารถแจ้งคำกล่าวของเขาได้
It was a dull lecture, but even so I shouldn't have—มันน่าเบื่อ แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่ควร เอ่อ--

*lecture* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ, 听讲 / 聽講] attend a lecture; listen to a talk
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
演讲[yǎn jiǎng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄤˇ, 演讲 / 演講] lecture; to make a speech
讲堂[jiǎng táng, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄤˊ, 讲堂 / 講堂] lecture hall
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 演播] broadcast performance; televised or podcast lecture
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, 讲师 / 講師] instructor; lecturer
讲辞[jiǎng cí, ㄐㄧㄤˇ ㄘˊ, 讲辞 / 講辭] lectures
讲题[jiǎng tí, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄧˊ, 讲题 / 講題] topic of a lecture

*lecture* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon
カーテンレクチャー[, ka-tenrekucha-] (n) curtain lecture
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
レクチャー[, rekucha-] (n,vs) lecture; (P)
レクチャラー[, rekuchara-] (n) lecturer
代講[だいこう, daikou] (n,vs) substitute lecturing; substitute lecturer
休講[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lecture cancellation; cancelling (lecture, class, etc.); (P)
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
大学講師[だいがくこうし, daigakukoushi] (n) university lecturer; college lecturer
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor
常勤講師[じょうきんこうし, joukinkoushi] (n) (See 非常勤講師) (full-time) lecturer
座学[ざがく, zagaku] (n,vs) classroom learning (as contrasted to practical training); classroom lecture
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic)
演述[えんじゅつ, enjutsu] (n,vs) lecture
聴講[ちょうこう, choukou] (n,vs) lecture attendance; auditing; (P)
記念講演[きねんこうえん, kinenkouen] (n) memorial lecture; commemorative speech
説き起こす[ときおこす, tokiokosu] (v5s) to begin one's argument or story or lecture
説法[せっぽう, seppou] (n,vs) {Buddh} lecture; sermon; preaching; moralizing; moralising
説経[せっきょう, sekkyou] (n,vs) {Buddh} lecture on the sutras
談義[だんぎ, dangi] (n) (1) discussion; discourse; (2) lecture; sermon
講じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See 講ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講ずる・3) to confer
講ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See 講じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講じる・3) to confer; (P)
講師[こうし, koushi] (n) lecturer; (P)
講座[こうざ, kouza] (n) (1) academic teaching unit; lectureship; professorial chair; (2) course (e.g. of lectures); (P)
講書始[こうしょはじめ, koushohajime] (n) Imperial New Year's Lectures (ceremony in which the emperor and members of the imperial family Their Majesties listen to expert lectures in the fields of human, social and natural sciences)
講演者[こうえんしゃ, kouensha] (n) lecturer; speaker
講話[こうわ, kouwa] (n,vs) lecture; discourse
講釈[こうしゃく, koushaku] (n,vs) lecture; exposition
長講[ちょうこう, choukou] (n) lengthy lecture
長講一席[ちょうこういっせき, choukouisseki] (n) (make) a long talk (discourse, lecture)
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course
集中講義[しゅうちゅうこうぎ, shuuchuukougi] (n) closely-packed series of lectures; intensive course
非常勤講師[ひじょうきんこうし, hijoukinkoushi] (n) part-time lecturer; contract teacher

*lecture* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master ; lecturer FR: professeur de faculté [m] ; professeur émérite [m] ; maître de conférence [m]
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwi) EN: lecturer FR: professeur d'université [m]
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbān) EN: lecturer ; instructor FR:
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
แบบฝึกอ่าน[n. exp.] (baēpfeuk ān) EN: reading exercice FR: exercice de lecture [m]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
ฝึกฝนการอ่าน[X] (feukfon kān) EN: reading FR: exercice de lecture [m]
ห้องอ่านหนังสือ[n. exp.] (hǿng ān nan) EN: reading room FR: salle de lecture [f]
ห้องปาฐกถา[n. exp.] (hǿng pāthak) EN: lecture hall ; lecture room FR:
การอ่าน[n.] (kān ān) EN: reading FR: lecture [f]
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān kham) EN: FR: lecture du verdict [f]
การอ่านหนังสือ[n. exp.] (kān ān nang) EN: reading FR: lecture [f]
การบรรยาย[n.] (kān banyāi) EN: lecture ; talk ; account FR:
เก้าอี้เลคเชอร์[n. exp.] (kao-ī lekch) EN: lecture chair FR:
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words ; treatise FR: discours [m]
กถิกาจารย์[n.] (kathikājān) EN: lecturer FR:
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: lecture FR: conférence [f]
เลคเชอร์[n.] (lekchoē) EN: lecture FR:
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker FR: conférencier [m] ; conférencière [f]
ผู้บรรยาย[n. exp.] (phū banyāi) EN: narrator ; storyteller ; lecturer ; commentator FR: narrateur [m] ; commentateur [m]
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāt) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
โต๊ะอ่านหนังสือ[n. exp.] (to ān nangs) EN: FR: table de lecture [f]
วิทยากร[n.] (witthayākøn) EN: lecturer ; speaker FR:

*lecture* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolleg {n}course of lectures
Vortragsreihe {f}course of lectures
Gastdozent {m}guest lecturer; visiting lecturer
Moralpredigt {f}moral lecture
Strafpredigt {f}severe lecture
Lichtbildervortrag {m}slide lecture; illustrated talk
Hörsaal {m}lecture room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lecture*
Back to top