ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lecture-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lecture, *lecture*,

-lecture- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Indy, you have a lecture in five minutes.อินดี้ นายมีเล็คเชอร์ในอีก5นาที.
Where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้
So do not lecture me about living.So do not lecture me about living.
You going to lecture me about sleeping with people you work with?อยากให้ผมไปรับแทนใหม
I don't need a lecture from a man wearing a skirt!ผมไม่อยากฟังคำสั่งสอน จากผู้ชายที่ใส่กระโปรงหรอกนะ
Hirose Aki spent a drowsy lecture here - 1986มองไปที่โต๊ะด้านหลังข้างหน้าต่างสิ
Before that, we'll lecture him!ก่อนหน้านั้น เราคงต้องสั่งสอนเค้าซะหน่อย
That he's been unable to deliver his lecture in person.ที่เขาไม่สามารถแจ้งคำกล่าวของเขาได้
Mmm, I say student.You need self-confidence to lecture in front of a classroom full of 30 college kids.อืม.. ฉันคิดว่านักศึกษานะ /N คุณต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง เพื่อจะพูดหน้าห้องเรียน/Nต่อหน้านักเรียนสามสิบคน
Before the Bride fetching ceremony starts and lecture him on the Ancestors sayings.ก่อนจะรับพิธี เจ้าสาวจะต้องรับฟังคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่
Are you here to lecture me?คุณมาที่นี่เพื่อจะมาสอนฉันงั้นหรือ
This a lecture that you want me to hear?นี่คือสิ่งที่คุณอยากได้ยินใช่มั้ย

-lecture- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
讲堂[jiǎng táng, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄤˊ, 讲堂 / 講堂] lecture hall

-lecture- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon
カーテンレクチャー[, ka-tenrekucha-] (n) curtain lecture
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
休講[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lecture cancellation; cancelling (lecture, class, etc.); (P)
座学[ざがく, zagaku] (n,vs) classroom learning (as contrasted to practical training); classroom lecture
演述[えんじゅつ, enjutsu] (n,vs) lecture
聴講[ちょうこう, choukou] (n,vs) lecture attendance; auditing; (P)
説き起こす[ときおこす, tokiokosu] (v5s) to begin one's argument or story or lecture
説経[せっきょう, sekkyou] (n,vs) {Buddh} lecture on the sutras
長講[ちょうこう, choukou] (n) lengthy lecture

-lecture- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกอ่าน[n. exp.] (baēpfeuk ān) EN: reading exercice FR: exercice de lecture [m]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
ฝึกฝนการอ่าน[X] (feukfon kān) EN: reading FR: exercice de lecture [m]
ห้องอ่านหนังสือ[n. exp.] (hǿng ān nan) EN: reading room FR: salle de lecture [f]
ห้องปาฐกถา[n. exp.] (hǿng pāthak) EN: lecture hall ; lecture room FR:
การอ่าน[n.] (kān ān) EN: reading FR: lecture [f]
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān kham) EN: FR: lecture du verdict [f]
การอ่านหนังสือ[n. exp.] (kān ān nang) EN: reading FR: lecture [f]
การบรรยาย[n.] (kān banyāi) EN: lecture ; talk ; account FR:
เก้าอี้เลคเชอร์[n. exp.] (kao-ī lekch) EN: lecture chair FR:
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words ; treatise FR: discours [m]
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: lecture FR: conférence [f]
เลคเชอร์[n.] (lekchoē) EN: lecture FR:
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāt) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
โต๊ะอ่านหนังสือ[n. exp.] (to ān nangs) EN: FR: table de lecture [f]

-lecture- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moralpredigt {f}moral lecture
Strafpredigt {f}severe lecture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lecture-
Back to top