ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*knowledgeable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น knowledgeable, -knowledgeable-

*knowledgeable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knowledgeable (adj.) ที่รู้มาก See also: ซึ่งเป็นปัญญาชน, เฉลียวฉลาด
unknowledgeable (adj.) ขาดการศึกษา See also: ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่มีความรู้ Syn. ignorant, unlettered, unread, unschooled, uneducated Ops. knowledgeable, schooled, taught, educated
English-Thai: HOPE Dictionary
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงความรู้ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์
ผู้รู้ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
พหูสูตร (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
หูตาไว (v.) be fast knowledgeable See also: be well-informed Ops. ล้าสมัย, ล้าหลัง, เชื่องช้า
หูไวตาไว (v.) be fast knowledgeable See also: be well-informed Syn. หูตาไว Ops. ล้าสมัย, ล้าหลัง, เชื่องช้า
แก่วิชา (adj.) knowledgeable Syn. รู้มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if i had a knowledgeable companion like you To be my guide...แต่ถ้ามีคนที่รู้เรื่องแฟชั่นแบบคุณไปด้วย ไปช่วยแนะนำ
You ought to be pretty knowledgeable by now, then.งั้นคงจะได้ความรู้เพียบเลยสิ
Then she wouldn't be very knowledgeable about what she's doing.มียาหลายชนิด ที่ฉันจะต้องแนะนำก่อนการใช้
More knowledgeable than half the staff, you are.ความรู้มากมาย มากกว่าที่เธอคิดว่จะเป็น.
And he's getting help from somebody quite knowledgeable about the defects.And he's gettกng help from somebody quกte knowledgeable about the defects.
They are the best in our store, Dad, but to people who are knowledgeable about coffee, they aren't.มันดีที่สุดแค่ในร้านเราค่ะพ่อ แต่สำหรับคนที่มีความรู้ในเรื่องกาแฟ เขาไม่คิดอย่างนั้น
Now, doesn't she look smart and knowledgeable about immigration reform?เธอดูฉลาด รอบรู้เรื่อง ปฏิรูปกฎหมายการอพยพมั้ย
Gerry is so knowledgeable about the beyond.เจอรี่รอบรู้มากเรื่องชีวิตหลังความตาย
But he does so without killing them, which means he's knowledgeable about dosages.แต่เขาใช้ยาโดยที่ไม่ได้ฆ่าพวกเขาตาย ซึ่งหมายความว่าเขามีความรู้ เกี่ยวกับปริมาณยาที่ใช้
A suspicious person might say that only a handful of people are knowledgeable enough to program this device to backfire on him...มีผู้ต้องสงสัย เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่พอจะมีความรู้เพียงพอที่จะโปรแกรม เครื่องนี้ สำหรับ ยิงเจาะทะลุเขา
I'm hoping the strange-haired demon in the kitchen is more knowledgeable than the others I interrogated.ฉันก็หวังว่า ปีศาจที่ทำผมเเปลกๆในครัว จะรู้มากกว่าคนอื่นที่ฉันได้สอบสวนมา
You seem quite knowledgeable about the Unsullied.ท่านดูรอบรู้มากทีเดียวเรื่องทัพไร้มลทิน

*knowledgeable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, 博识 / 博識] knowledgeable; erudite; erudition; proficient
博识多通[bó shí duō tōng, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄊㄨㄥ, 博识多通 / 博識多通] knowledgeable and perspicacious (成语 saw)
博识洽闻[bó shí qià wén, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄑㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, 博识洽闻 / 博識洽聞] knowledgeable; erudite
百事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, 百事通] knowledgeable person; know all
识多才广[shí duō cái guǎng, ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄍㄨㄤˇ, 识多才广 / 識多才廣] knowledgeable and versality
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
巨擘[jù bò, ㄐㄩˋ ㄅㄛˋ, 巨擘] thumb; authority (knowledgeable person)
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, 博物多闻 / 博物多聞] wide and knowledgeable; well-informed and experienced
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, 博闻强识 / 博聞強識] erudite; widely read and knowledgeable
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable

*knowledgeable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable)
日本通[にほんつう, nihontsuu] (n) Japan hand (someone very knowledgeable about Japan)
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)
有識経験者[ゆうしきけいけんしゃ, yuushikikeikensha] (n) knowledgeable and experienced person
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] (n) expert; knowledgeable person; (P)
知識豊富[ちしきほうふ, chishikihoufu] (n,adj-na) knowledgeable
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person

*knowledgeable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูตาไว[v. exp.] (hū tā wai) EN: be fast knowledgeable FR:
หูไวตาไว[v.] (hūwaitāwai) EN: be fast knowledgeable FR:
ขาดความรู้[adj.] (khāt khwāmr) EN: unknowledgeable ; ignorant FR:
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
กบในกะลาครอบ[n. (loc.)] (kopnaikalāk) EN: ignorant ; unknowledgeable person ; one of very limited outlook and experience. FR: ignare [m]
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwā) EN: not educated ; not knowledgeable FR:
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert FR:
เปรื่อง[adj.] (prēuang) EN: expert ; knowledgeable ; sharp FR: érudit
แสนรู้[X] (saēnrū) EN: extremely knowledgeable ; know-it-all FR:
เวที[n.] (wēthī) EN: knowledgeable people FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *knowledgeable*
Back to top