ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intrusion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intrusion, -intrusion-

*intrusion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrusion (n.) การบุกรุก See also: การล่วงล้ำ Syn. invasion, encroachment, trespass
English-Thai: HOPE Dictionary
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intrusionการแทรกซอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intrusionการล่วงล้ำ [การทูต]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pardon my intrusion. Master Li... Your room is ready.ขอโทษที่ขัดจังหวะ ท่านลิ ห้องเรียบร้อยแล้ว
Circle logs indicate one of the analysts made a copy of the network intrusion signal.โปรแกรมบันทึกบอกมีเจ้าหน้าที่เจาะรหัส แอบคัดลอก เอาสัญญาณข้าศึกออกไป
Full envelope intrusion, rendition, experimental interrogation is all run out of this office.การแทรกแซงทางเอกสารเต็มรูปแบบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การทดลอง, สอบสวน ล้วนถูกปฏิบัติการนอกเหนือหน่วยนี้ทั้งนั้น
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ **
The V's were alerted to the intrusion, so Ryan hacked into the fail-safe system, destroying the lab.ขอบคุณ โทมัส ไทเลอร์แจ้งเราว่า เขาจะไม่ร่วมโปรแกรมของเรา
Unidentified intrusion at entryway three.มีผู้บุกรุกที่ประตูทางเข้า
CIA intrusion. Get everyone out.CIA บุกเข้ามา ให้ทุกคนออกไป
Hacking's supposed to be stealth, so every time the server detects an intrusion, the candidate responsible has to drink a shot.การแฮคถือเป็นการขโมย เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์จับการบุกรุกได้ พวกนี้ก็ต้องดื่มอีกหนึ่งแก้ว
Please forgive the intrusion and condescending tone.ขอโทษด้วยสำหรับการบุกรุก และน้ำเสียงแย่ๆ
# All these intrusions just take us too long ##บา-ดา-บา-ดา เพราะคุณเดินไปในเมือง คุณคุยกับคนมากมาย#
He was so good, he managed to pull off a cyberintrusion into the Pentagon back in '93.เขาเก่งมาก เขาจัดการ แทรกซึมเข้าไปในเพนตากอนได้ในปี 93
I apologize for the intrusion, but your limp-winged friend here waddled into the dog park and was about to become a labrador's lunch.ขอโทษสำหรับการรบกวน แต่เพื่อนมีปีกของเธอ กำลังแหวกว่ายอยู่ในสวนสาธารณะของสุนัข และกำลังจะเป็นอาหารของลาบราดอร์

*intrusion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, 窜犯 / 竄犯] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups)

*intrusion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
侵入検知システム[しんにゅうけんちシステム, shinnyuukenchi shisutemu] (n) {comp} Intrusion Detection System
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P)
闖入;ちん入[ちんにゅう, chinnyuu] (n,vs) intrusion; forced entry
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters

*intrusion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
กันลง[n.] (kanlong) EN: rebellion ; intrusion FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: rebellion ; intrusion FR:
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised FR: s'ingérer ; faire intrusion

*intrusion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(gewaltsames) Eindringen {n} (in)intrusion (into)
Einmarsch {m} (in) [mil.]intrusion (into)
Einmischung {f} (in)intrusion (upon)
Intrusion {f} [geol.]intrusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intrusion*
Back to top