ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intrusion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intrusion, *intrusion*,

-intrusion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Circle logs indicate one of the analysts made a copy of the network intrusion signal.โปรแกรมบันทึกบอกมีเจ้าหน้าที่เจาะรหัส แอบคัดลอก เอาสัญญาณข้าศึกออกไป
Unidentified intrusion at entryway three.มีผู้บุกรุกที่ประตูทางเข้า
Please forgive the intrusion and condescending tone.ขอโทษด้วยสำหรับการบุกรุก และน้ำเสียงแย่ๆ
If they traced the intrusion back to your home IP address, they would have assumed it was your dad, not his teenage son.ถ้าเขาแกะรอยไอพีแอทเดรสได้ ว่ามาจากบ้านเธอ พวกเขาก็ต้องคิดว่า \ เป็นฝีมือของพ่อเธอ ไม่ใช่ลูกชายวัยรุ่นของเขา
It's an intrusion to be in a room when the owner isn't even in it...มันคือการไร้มารยาทที่จะเข้ามาอยู่ในห้องเวลาที่เจ้าของไม่อยู่นะ
An intrusion is gracing my foyer unannounced.ผ่านห้องโถงเข้ามาได้ถึงที่นี่

-intrusion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, 窜犯 / 竄犯] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups)

-intrusion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion
侵入検知システム[しんにゅうけんちシステム, shinnyuukenchi shisutemu] (n) {comp} Intrusion Detection System
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters

-intrusion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
กันลง[n.] (kanlong) EN: rebellion ; intrusion FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: rebellion ; intrusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intrusion-
Back to top