ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inhabitant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inhabitant, -inhabitant-

*inhabitant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhabitant (n.) ผู้อาศัย See also: คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น Syn. occupant, resident, dweller
inhabitants (n.) กลุ่มพลเมือง Syn. population, people
inhabitants (n.) ชาวพื้นเมือง See also: คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ Syn. precursor, fellow citizen
inhabitants (n.) ประชากร See also: พลเมือง, ราษฎร Syn. dwellers, citizenry, group
inhabitants (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. townpeople, society
English-Thai: Nontri Dictionary
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inhabitantผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhabitants ผู้อยู่อาศัย ลักษณะของการครอบครองที่อยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พสกนิกร (n.) inhabitant See also: citizen, people, civilian Syn. พลเมือง, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cities of 100,000 inhabitants, full to bursting.เมืองที่มีคนอยู่กว่าแสนคนนี้ เต็มจนแทบจะระเบิด
On the day of the wedding, I want the Thieves' Forest emptied, and every inhabitant arrested.ในวันแต่งงาน ... ข้าต้องการให้ป่าแห่งหัวขโมยปราศจากกการซ่องสุม และผู้อาศัยทุกคนต้องถูกจับกุม
And never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.ชีวิตของชาวเมืองทุกคนกำลังจะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน
Teach the inhabitants to get along, they wouldn't need to be locked up.Teach the inhabitants to get along, they wouldn't need to be locked up.
The inhabitants of the region known as the Upper East Side have the most prosperous, yet idiosyncratic social systems on the planet.ผู้คนในย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อ ดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ แต่นิสัยไม่ค่อยต่าง ระบอบสังคมบนดาวเคราะห์ดวงนี้
You know, they'll be doubling up, the rate this city's inhabitants are losing their minds.แกก็รู้ เขาจะขยายที่ ให้กับคนที่เสียสติในเมืองนี้ที่มีมากขึ้นทุกวัน
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน
Today, over half of the world's 7 billion inhabitants live in cities.ทุกวันนี้ ครึ่งหนึ่งของคน 7 พันล้านคนบนโลก อาศัยอยู่ในเมือง
The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.ยิ่งประเทศพัฒนามากเท่าไร เนื้อสัตว์ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก
Here's one theory of the story of the Rapanui, the inhabitants of Easter Island, that could perhaps give us pause for thought.อีกเรื่องของชาวราปานูอิ พวกเขาอาศัยบนเกาะอีสเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิด

*inhabitant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, 住户 / 住戶] inhabitant; householder
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, 原住民族] original inhabitant; indigenous people
居住者[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, 居住者] inhabitant
居民[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, 居民] resident; inhabitant

*inhabitant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain)
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P)
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P)
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
全住民[ぜんじゅうみん, zenjuumin] (n) all the inhabitants
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P)
居住者[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P)
廃村[はいそん, haison] (n) (See ゴーストタウン) ghost town; deserted village; village without inhabitants
戸口;戸々;戸戸[ここう, kokou] (n) houses and inhabitants; population
神族[しんぞく, shinzoku] (n) (m-sl) (See 魔族) divine being; inhabitant of heaven
魔族[まぞく, mazoku] (n) (See 神族,魔界) demonic or magic being; inhabitant of hell (or the spirit world)

*inhabitant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnm) EN: native ; native inhabitant ; native people ; aborigine FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.) ; aborigène [m]
ชนพื้นเมือง[n. exp.] (chon pheūnm) EN: aborigine ; native ; primitive ; inhabitant ; indigenous person FR:
อพยพประชากร[v. exp.] (opphayop pr) EN: evacuate inhabitants FR: évacuer la population
พสก[n.] (phasok) EN: people ; citizens ; inhabitants FR: citoyens [mpl] ; habitants [mpl]
พสก-[pref.] (phasokka-) EN: people ; citizens ; inhabitants FR: citoyens [mpl] ; habitants [mpl]
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen rua) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
ผู้อาศัย[n.] (phū āsai) EN: inhabitant ; tenant ; occupant ; resident ; dweller FR: résident [m]
ผู้อยู่อาศัย[n. exp.] (phū yū āsai) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller FR: habitant [m] ; résident [m]
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]

*inhabitant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants
Urbevölkerung {f}native population; native inhabitants
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inhabitant*
Back to top