ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dwellers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dwellers*, -dwellers-

dwellers ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dwellers (n.) ประชากร See also: พลเมือง, ราษฎร Syn. inhabitants, citizenry, group

dwellers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers

dwellers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chā) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people FR: montagnards [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dwellers
Back to top