ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inhabitant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inhabitant, *inhabitant*,

-inhabitant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the day of the wedding, I want the Thieves' Forest emptied, and every inhabitant arrested.ในวันแต่งงาน ... ข้าต้องการให้ป่าแห่งหัวขโมยปราศจากกการซ่องสุม และผู้อาศัยทุกคนต้องถูกจับกุม
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.ชีวิตของชาวเมืองทุกคนกำลังจะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน
I heard the story of a man eating beast inhabitant these parts.กระหม่อมเคยได้ยินเรื่องอสูรกินคนอาศัยแถบนี้

-inhabitant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain)
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P)
神族[しんぞく, shinzoku] (n) (m-sl) (See 魔族) divine being; inhabitant of heaven
魔族[まぞく, mazoku] (n) (See 神族,魔界) demonic or magic being; inhabitant of hell (or the spirit world)

-inhabitant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnm) EN: native ; native inhabitant ; native people ; aborigine FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.) ; aborigène [m]
ชนพื้นเมือง[n. exp.] (chon pheūnm) EN: aborigine ; native ; primitive ; inhabitant ; indigenous person FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
ผู้อาศัย[n.] (phū āsai) EN: inhabitant ; tenant ; occupant ; resident ; dweller FR: résident [m]
ผู้อยู่อาศัย[n. exp.] (phū yū āsai) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller FR: habitant [m] ; résident [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inhabitant-
Back to top