ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*improbability*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น improbability, -improbability-

*improbability* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improbability (n.) ความเป็นไปไม่ได้ See also: ความไม่น่าจะเป็นไปได้ Syn. impossibility, unlikelihood Ops. possibility, probability
English-Thai: HOPE Dictionary
improbability(อิมพรอบอะบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since when has any fanatic been held back by the improbability of their righteous mission?ตั้งแต่เมื่อมีคนคลั่งลัทธิ จัดมันขึ้นมา โดยความเป็นไปไม่ได้ ของภารกิจที่ชอบธรรมของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *improbability*
Back to top