ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impossibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impossibility*, -impossibility-

impossibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impossibility (n.) ความเป็นไปไม่ได้ See also: สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ Syn. inconceivability Ops. possibility
English-Thai: HOPE Dictionary
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality
English-Thai: Nontri Dictionary
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impossibilityการพ้นวิสัย, ความเป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งสุดวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย
สิ่งเหลือวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. เรื่องสุดวิสัย
เรื่องสุดวิสัย (n.) impossibility See also: แปล Syn. สิ่งเหลือวิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On a scale of zero to 10, zero meaning impossibility 10 meaning complete metaphysical certitude what are the chances the Russians will actually attack the United States?จากสเกล 0 ถึง 10 0 หมายถึงเป็นไปไม่ได้ 10 หมายถึงเป็นไปได้แน่นอน ตามหลักเมตาฟิสิกส์ มีโอกาสแค่ไหนที่รัสเซีย จะลงทำการโจมตีสหรัฐฯจริงๆ?
You accept the impossibility of such a feeling, whereas the angel maker is still chasing it.คุณยอมรับความเป็นไปไม่ได้ดังเช่นความรู้สึกๆนึงเท่านั้น ทว่า ฆาตกรผู้สร้างเทวทูตคนนี้ยังคงตามล่ามัน
And through these centuries against the impossibility that we would find each other we did.และผ่านหลายศตวรรษนี้ไป ต่อสู้กับความเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาพบกัน เราทำได้
If it's not in the fine print. That's an impossibility.ถ้าไม่ใช่ไม่อยู่ใน นั่นเป็นไปไม่ได้
They say that the condition for a great miracle is impossibility.พวกเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริง
But for a great miracle, it's impossibility. Come on, let's go and prepare the land.แต่โอกาสที่จะเกิดปาฏิหาริย์ใหญ่ๆ ยิ่งเป็นไปไม่ได้
You're in a zone where visual surveillance is an impossibility.คุณกำลังอยู่ในเขต ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมค่ะ
No,that's an impossibility.ไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลย
I saw a Machiavellian streak that would make failure an impossibility.แต่ฉันเห็นความมีเล่ห์เหลี่ยม ที่จะทำให้เกิดความล้มเหลว
"pleads no excuse for impossibility,ไม่อ้างข้อแก้ตัว สำหรับความเป็นไปไม่ได้
The real thing is an impossibility.พรสวรรค์จริงๆเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อ
And we found the gun that belongs to the silencer here, which, given the timeline, seems to be a physical impossibility.และเราก็พบปืนที่ตรงกับตัวเก็บเสียงนี่ด้วย เหตุการณ์นี้เหมือนจะเป็นการอำพรางคดี

impossibility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可能的事[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不可能的事] impossibility

impossibility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)

impossibility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นไปไม่ได้[n. exp.] (khwām penpa) EN: impossibility FR: impossibilité [f] ; impossible [m]
ความพ้นวิสัย[n.] (khwām phonw) EN: impossibility FR:
เรื่องสุดวิสัย[n. exp.] (reūang sutw) EN: impossibility FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impossibility
Back to top