ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlikelihood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlikelihood*, -unlikelihood-

unlikelihood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlikelihood (n.) ความไม่น่าที่จะเป็นไปได้ Syn. improbability

unlikelihood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwahrscheinlichkeit {f}unlikelihood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlikelihood
Back to top