ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*imprint*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imprint, -imprint-

*imprint* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprint (n.) ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ Syn. colophon
imprint (vt.) ประทับตรา See also: พิมพ์ Syn. press, stamp
imprint (n.) ผลกระทบ
imprint (vi.) ฝังใจ See also: พิมพ์ใจ
imprint (n.) รอยประทับ See also: รอยพิมพ์ Syn. mark, print
imprint on (phrv.) ประทับ See also: ทำให้เป็นรอยพิมพ์ Syn. imprint with
imprint with (phrv.) ประทับ See also: ทำให้เป็นรอยพิมพ์ Syn. imprint on
imprinted (adj.) ซึ่งถูกพิมพ์ Syn. stamped
English-Thai: HOPE Dictionary
imprint(อิม' พรินทฺ) n. รอยกด, รอยประทับ, ชื่อสำนักพิมพ์บนหน้าแรกของหนังสือ. -vt. กด, ประทับ, ประทับใจ, ตรึงใจ., See also: imprinter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
imprint(n) สิ่งพิมพ์,การตีพิมพ์,ลายมือ,เครื่องหมาย,ตรา,รอยกด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprintพิมพลักษณ์Imprint หมายถึง พิมพลักษณ์ เป็นรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ประกอบด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
Perhaps some part of you imprinted onto me something overwritten or copied.บางส่วนของคุณพิมพ์ทับมาที่ฉัน ... บางสิ่งถูกเขียนทับหรือไม่ก็คัดลอด
The coordinates to the Cube's location on Earth were imprinted on his glasses.แล้วพิกัดที่ตั้งของเดอะคิวท์บนโลก ก็ถูกบันทึกในแว่นตาเค้า
Lab says they pulled up and imprint of some writing on the inside Magic Marker or something.ห้องแล็บพวกเขาบอกมาว่าได้ข้อมูล และตราเครื่องหมายที่เขียนระบุไว้ข้างใน เครื่องหมายของสถานศึกษา
Sid and Stella said that the muzzle imprint on Derrick's face was upside down.ซิดกับสเตลล่าบอกว่า รอยของกระสุนปืนบนหน้าของเดอริคคว่ำลง
Although i was referring to his lesser-known masterwork, the kip brothers, in which he posited that the last image seen in life, right at the moment of death, is permanently imprinted on the retina of the eye.ถึงแม้ฉันเคยพาดพิงถึงงานที่มีความรู้อันน้อยนิดของเขา พี่น้องตะกูล คิพ ซึ่งสิ่งที่เขาได้เห็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
Once you imprint something onto your subconscious, someday it'll become your ownเมื่อคุณฝั่งบางอย่างลงไปในจิตใต้สำนึก วันหนึ่งมันจะเป็นจริง
That is, to create a supernatural human being... with the complete knowledge of the world imprinted in her memory.นั่นก็คือ.. สร้างมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ พร้อมสรรพความรู้ทั้งมวลในโลกนี้ ฝังลงในความทรงจำของเธอ
It will leave an imprint for generations.มันจะเป็นแบบอย่างให้รุ่นต่อๆไป
Yeah, as long as I've imprinted on it.ใช่ ตราบใดที่ฉันเจอมาแล้ว
Everything you do or learn will be imprinted on this disk.ทุกอย่างที่คุณทำหรือเรียนรู้ จะถูกบันทึกลงดิสก์นี้
Bella. Sam imprinted on Emily.มันไม่ใช่แค่ตกหลุมรัก เบลลา แซมฝังวิญญาณไว้กับเอมิลี่

*imprint* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印记[yìn jì, ˋ ㄐㄧˋ, 印记 / 印記] imprint

*imprint* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリンティング[, inpurinteingu] (n) imprinting
ゲノムインプリンティング;ゲノム・インプリンティング[, genomuinpurinteingu ; genomu . inpurinteingu] (n) genomic imprinting
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
刷り込み[すりこみ, surikomi] (n) imprinting; stenciling
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer

*imprint* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังใจไม่รู้ลืม[adj.] (fangjai mai) EN: imprinted on one's memory ; unforgettable FR:
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press FR: sceller ; cacheter
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū titt) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable FR:
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand FR:

*imprint* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressum {n} (Buchdruck)imprint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *imprint*
Back to top