ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-imprint-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imprint, *imprint*,

-imprint- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lab says they pulled up and imprint of some writing on the inside Magic Marker or something.ห้องแล็บพวกเขาบอกมาว่าได้ข้อมูล และตราเครื่องหมายที่เขียนระบุไว้ข้างใน เครื่องหมายของสถานศึกษา
Sid and Stella said that the muzzle imprint on Derrick's face was upside down.ซิดกับสเตลล่าบอกว่า รอยของกระสุนปืนบนหน้าของเดอริคคว่ำลง
Once you imprint something onto your subconscious, someday it'll become your ownเมื่อคุณฝั่งบางอย่างลงไปในจิตใต้สำนึก วันหนึ่งมันจะเป็นจริง
It will leave an imprint for generations.มันจะเป็นแบบอย่างให้รุ่นต่อๆไป
Without wiping her imprint off of the stone.โดยปราศการยกเลิกการเชื่อมต่อของหินสื่อสาร
The type that leaves such a deep imprint in your heart for so long.เป็นแบบที่ทิ้งไว้ ตราตรึงอยู่ในใจคุณมานานมาก
It's definitely a body imprint from where the corpse was left.มันดูเหมือนรอยที่ศพหายไป
The voice imprint proves its authenticity.รอยเสียงยืนยันว่าเป็นตัวจริง
Lanie, there's an imprint in the blood.เลนี่ นั่นมีรอยกดบนเลือด
An imprint in the blood is your best lead?รอยกดบนเลือดเป็นเบาะแสที่ดีที่สุดของคุณหรือ?
You revert back to a blank slate, childlike, more innocent, and like babies, people who have been Addonced basically imprint onto the first person who's been kind to them.กับไปเป็นเหมือนเดิม นิสัยเด็ก ไร้เดียงสากว่าเดิม เหมือนทารก คนที่ถูกแอดดองค์สาดน้ำจะชอบ
Everyone's magic leaves its own unique imprint on it and I know yours.เวทมนต์ของทุกคน/Nมีร่องรอยเฉพาะตัว และแม่รู้จักของลูก

-imprint- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer

-imprint- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
ประทับ[v.] (prathap) EN: stamp ; affix ; imprint ;; press FR: sceller ; cacheter
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -imprint-
Back to top