ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fuel*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fuel, -fuel-

*fuel* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
add fuel (vi.) เติมเชื้อเพลิง Syn. kindle
add fuel (vt.) เติมเชื้อเพลิง Syn. kindle
add fuel to the flames (idm.) ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น
fuel (n.) เชื้อเพลิง See also: เชื้อไฟ Syn. coal, gas, oil
fuel (n.) ตัวกระตุ้น See also: เชื้อ
fuel (vi.) เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
fuel (vt.) กระตุ้น
fuel up (phrv.) เติมน้ำมัน
motor fuel (n.) น้ำมันเบนซิน See also: น้ำมันเชื้อเพลิง Syn. petrol
nuclear fuel (n.) แหล่งเชื้อเพลิงของพลังงานนิวเคลียร์
refuel (vi.) ใส่เชื้อเพลิง See also: เติมเชื้อเพลิง Syn. replenish
refuel (vt.) ใส่เชื้อเพลิง See also: เติมเชื้อเพลิง
synfuel (n.) เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก Syn. synthetic fuel
synthetic fuel (n.) เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก
English-Thai: HOPE Dictionary
fuel(ฟิว'เอิล) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เชื้อเพลิง,สิ่งที่บำรุงเลี้ยง. vt. ใส่หรือให้เชื้อเพลิง. vi. ได้เชื้อเพลิง., See also: fueler,fueller n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fuel(n) เชื้อเพลิง,ฟืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuelเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Briquets (Fuel)เชื้อเพลิงอัดแท่ง [TU Subject Heading]
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Fuelเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nuclear fuelเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, เชื้อเพลิง [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊าซเชื้อเพลิง (n.) fuel gas
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (n.) diesel fuel See also: diesel oil Syn. น้ำมันโซล่า
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (n.) diesel fuel See also: diesel oil Syn. น้ำมันโซล่า
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (n.) diesel fuel See also: diesel oil Syn. น้ำมันโซล่า
น้ำมันเตา (n.) fuel oil See also: bunker oil, furnace oil, stove oil
น้ำมันโซล่า (n.) diesel fuel See also: diesel oil
น้ำมันโซล่า (n.) diesel fuel See also: diesel oil
น้ำมันโซล่า (n.) diesel fuel See also: diesel oil
เชื้อเพลิง (n.) fuel
เติมน้ำมัน (v.) add fuel See also: put in gasoline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two, dip for remaining fuel, Corporal Dooley.สองจุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ สิบโท ดูลี
I'm a fuel-injected suicide machine!ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีด เชื้อเพลิง!
I'm a fuel-injected suicide machine.ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีดเชื้อเพลิง
You can't come straight in. You've got enough fuel for two hours.คุณบินตรงเข้ามาไม่ได้ คุณมีเชื้อเพลิงสำหรับ 2 ชั่วโมง
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก
Without fuel they were nothing. They'd built a house of straw.เมื่อไร้น้ำมันพวกเขาก็ไร้ทุกสิ่ง ต้องสร้างบ้านด้วยฟางหญ้า
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส
It's simple! All we do is change the fuel and this junkyard for our lives!เพียงแต่แลกน้ำมันเพื่อชีวิตเราเท่านั้น
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้

*fuel* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 矿物燃料 / 礦物燃料] fossil fuels; oil and coal
反应堆燃料元件[fǎn yìng duī rán liào yuán jiàn, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 反应堆燃料元件 / 反應堆燃料元件] fuel element
条形燃料[tiáo xíng rán liào, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 条形燃料 / 條形燃料] fuel rods
油库[yóu kù, ㄧㄡˊ ㄎㄨˋ, 油库 / 油庫] fuel depot; fuel farm
油耗[yóu hào, ㄧㄡˊ ㄏㄠˋ, 油耗] fuel consumption
燃料元件细棒[rán liào yuán jiàn xì bàng, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄤˋ, 燃料元件细棒 / 燃料元件細棒] fuel pins
燃料循环[rán liào xún huán, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 燃料循环 / 燃料循環] fuel cycle
燃料油[rán liào yóu, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄧㄡˊ, 燃料油] fuel oil
燃料组合[rán liào zǔ hé, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, 燃料组合 / 燃料組合] fuel fabrication
燃料芯块[rán liào xīn kuài, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄞˋ, 燃料芯块 / 燃料芯塊] fuel pellets
燃料电池[rán liào diàn chí, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 燃料电池 / 燃料電池] fuel cell
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 十六烷值] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 混氧燃料] mixed-oxide fuel (MOX)
核燃料元件[hé rán liào yuán jiàn, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 核燃料元件] nuclear fuel element
核燃料后处理[hé rán liào hòu chù lǐ, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 核燃料后处理 / 核燃料後處理] nuclear fuel reprocessing
核燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 核燃料循环 / 核燃料循環] nuclear fuel cycle
核燃料燃耗[hé rán liào rán hào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄖㄢˊ ㄏㄠˋ, 核燃料燃耗] nuclear fuel burnup
油罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 油罐车 / 油罐車] oil tanker truck; fuel tanker
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, 节油 / 節油] saving gasoline; fuel economy
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, 乏燃料储存 / 乏燃料儲存] spent fuel storage
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, 乏燃料棒] spent fuel rods
柴油[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, 柴油] diesel fuel
燃料[rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 燃料] fuel
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, 液化气 / 液化氣] liquid gas; bottled gas (fuel)
天燃气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 天燃气 / 天燃氣] natural gas (fuel)
核燃料[hé rán liào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 核燃料] nuclear fuel
乏燃料[fá rán liào, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 乏燃料] spent fuel

*fuel* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
ジェット燃料[ジェットねんりょう, jietto nenryou] (n) jet fuel
バイオ燃料[バイオねんりょう, baio nenryou] (n) biofuel
バイフュウエル車[バイフュウエルしゃ, baifuyuueru sha] (n) dual-fuel vehicle
フューエル;フュエル[, fuyu-eru ; fuyueru] (n) fuel
フューエルゲージ[, fuyu-eruge-ji] (n) fuel gauge
使用済み核燃料;使用済核燃料[しようずみかくねんりょう, shiyouzumikakunenryou] (n) spent nuclear fuel
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer
核燃料プール[かくねんりょうプール, kakunenryou pu-ru] (n) (spent) nuclear fuel storage pool
核燃料化[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n,vs) (nuclear fuel) enrichment
榾;榾柮[ほた;ほだ, hota ; hoda] (n) (obsc) kindling; small bits of scrap wood used to fuel a stove
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
液体燃料[えきたいねんりょう, ekitainenryou] (n) liquid fuel
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel
混合酸化物燃料[こんごうさんかぶつねんりょう, kongousankabutsunenryou] (n) mixed plutonium and uranium oxides fuel; MOX
燃料ペレット[ねんりょうペレット, nenryou peretto] (n) fuel pellet (e.g. nuclear)
燃料電池[ねんりょうでんち, nenryoudenchi] (n) fuel cell
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft
節炭器[せったんき, settanki] (n) coal (fuel) economizer; coal economiser
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel
薪(P);たき木;焚き木[まき(薪)(P);たきぎ, maki ( takigi )(P); takigi] (n) (1) firewood; kindling; fuel; (2) (usu. まき) piece(s) of firewood; (P)
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption

*fuel* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อไฟ[n.] (cheūafai) EN: fuel FR:
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēn) EN: fuel ; combustible ; kindling FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงชีวภาพ[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: biofuel FR: biocarburant [m]
เชื้อเพลิงฟอสซิล[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: fossil fuel FR:
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: nuclear fuel FR: combustible nucléaire [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel FR: poêle au bois [m]
หัวเชื้อน้ำมัน[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: fuel additive FR:
การกินเชื้อเพลิง[n. exp.] (kān kin che) EN: fuel consumption FR:
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaph) EN: fuel gas FR:
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nāmm) EN: oil depot ; fuel depot ; oil storage tank ; tank farm FR: dépôt de carburants [m]
แนวกันไฟ[n. exp.] (naēo kan fa) EN: firebreak ; fireroad ; fire line ; fuel break FR: pare-feu [m] ; coupe-feux [f]
น้ำมัน[n.] (nāmman = na) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole [m] ; gasoil [m] ; fioul [m] ; fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเชื้อเพลิง[n. exp.] (nāmman cheū) EN: fuel oil FR:
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmmandīsēl) EN: diesel fuel ; diesel oil FR:
น้ำมันโซลา[n.] (nāmmansōlā) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar FR:
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmmantao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil FR:
ประหยัดเชื้อเพลิง[v. exp.] (prayat cheū) EN: save fuel FR: économiser le carburant
แร่เชื้อเพลิง[n. exp.] (raē cheūaph) EN: mineral fuels FR:
รถโดยสารที่ไช้ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (rot doisān ) EN: NGV-fuelled bus FR:
เซลล์เชื้อเพลิง[n. exp.] (sel cheūaph) EN: fuel cell FR:
เติมน้ำมัน[v. exp.] (toēm nāmman) EN: add fuel FR:
วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (wattajak ch) EN: nuclear fuel cycle FR:

*fuel* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel
Hausbrand {m}domestic fuel
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.]
Brennstoffzelle {f} | alkalische Brennstoffzellefuel cell | alkaline fuel cell (AFC)
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply
Einspritzleitung {f} [auto]fuel injector rail
Brennschneiden {n} | autogenes Brennschneidengas cutting | oxy-fuel cutting
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF)
Benzinprobe {f}fuel control
Benzinpumpe {f}fuel pump
Benzinverbrauch {m}fuel consumption
Brennstab {m}fuel rod
Brennstoffbedarf {m}fuel requirement
Brennstoffbelastung {f}fuel loading
Brennstofffilter {m}fuel filter
Brennstoffknappheit {f}fuel shortage
Feuerungstechnik {f}fuel technology
Heizöl {n}fuel oil; heating oil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fuel*
Back to top