ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fuel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fuel, *fuel*,

-fuel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't come straight in. You've got enough fuel for two hours.คุณบินตรงเข้ามาไม่ได้ คุณมีเชื้อเพลิงสำหรับ 2 ชั่วโมง
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก
Without fuel they were nothing. They'd built a house of straw.เมื่อไร้น้ำมันพวกเขาก็ไร้ทุกสิ่ง ต้องสร้างบ้านด้วยฟางหญ้า
It's simple! All we do is change the fuel and this junkyard for our lives!เพียงแต่แลกน้ำมันเพื่อชีวิตเราเท่านั้น
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้
We don't have enough fuel for an early departure.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับการเดินทางก่อนหน้านี้
We don't have enough fuel until Earth is in the correct position which is three weeks away.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ จนกว่าโลกอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา ไป ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ สำหรับเราทั้งคู่
We have enough fuel in Discovery for a launch.เรามีเชื้อเพลิงเพียงพอ ในดิสคัเฟอรี สำหรับการเปิดตัว
You have enough fuel in the Leonov for the trip home.คุณมีเชื้อเพลิงเพียงพอใน ลีอ นอฟ สำหรับการเดินทางกลับบ้าน

-fuel- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反应堆燃料元件[fǎn yìng duī rán liào yuán jiàn, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 反应堆燃料元件 / 反應堆燃料元件] fuel element
条形燃料[tiáo xíng rán liào, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 条形燃料 / 條形燃料] fuel rods
油库[yóu kù, ㄧㄡˊ ㄎㄨˋ, 油库 / 油庫] fuel depot; fuel farm
油耗[yóu hào, ㄧㄡˊ ㄏㄠˋ, 油耗] fuel consumption
燃料元件细棒[rán liào yuán jiàn xì bàng, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄤˋ, 燃料元件细棒 / 燃料元件細棒] fuel pins
燃料循环[rán liào xún huán, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 燃料循环 / 燃料循環] fuel cycle
燃料油[rán liào yóu, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄧㄡˊ, 燃料油] fuel oil
燃料组合[rán liào zǔ hé, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, 燃料组合 / 燃料組合] fuel fabrication
燃料芯块[rán liào xīn kuài, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄞˋ, 燃料芯块 / 燃料芯塊] fuel pellets
燃料电池[rán liào diàn chí, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 燃料电池 / 燃料電池] fuel cell
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 混氧燃料] mixed-oxide fuel (MOX)
核燃料元件[hé rán liào yuán jiàn, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 核燃料元件] nuclear fuel element
核燃料后处理[hé rán liào hòu chù lǐ, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 核燃料后处理 / 核燃料後處理] nuclear fuel reprocessing
核燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 核燃料循环 / 核燃料循環] nuclear fuel cycle
核燃料燃耗[hé rán liào rán hào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄖㄢˊ ㄏㄠˋ, 核燃料燃耗] nuclear fuel burnup
油罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 油罐车 / 油罐車] oil tanker truck; fuel tanker
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, 节油 / 節油] saving gasoline; fuel economy
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, 乏燃料储存 / 乏燃料儲存] spent fuel storage
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, 乏燃料棒] spent fuel rods

-fuel- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel
ジェット燃料[ジェットねんりょう, jietto nenryou] (n) jet fuel
フューエル;フュエル[, fuyu-eru ; fuyueru] (n) fuel
フューエルゲージ[, fuyu-eruge-ji] (n) fuel gauge
使用済み核燃料;使用済核燃料[しようずみかくねんりょう, shiyouzumikakunenryou] (n) spent nuclear fuel
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer
核燃料プール[かくねんりょうプール, kakunenryou pu-ru] (n) (spent) nuclear fuel storage pool
榾;榾柮[ほた;ほだ, hota ; hoda] (n) (obsc) kindling; small bits of scrap wood used to fuel a stove
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
液体燃料[えきたいねんりょう, ekitainenryou] (n) liquid fuel
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel
燃料ペレット[ねんりょうペレット, nenryou peretto] (n) fuel pellet (e.g. nuclear)
燃料電池[ねんりょうでんち, nenryoudenchi] (n) fuel cell
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption

-fuel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อไฟ[n.] (cheūafai) EN: fuel FR:
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēn) EN: fuel ; combustible ; kindling FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงฟอสซิล[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: fossil fuel FR:
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: nuclear fuel FR: combustible nucléaire [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel FR: poêle au bois [m]
หัวเชื้อน้ำมัน[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: fuel additive FR:
การกินเชื้อเพลิง[n. exp.] (kān kin che) EN: fuel consumption FR:
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaph) EN: fuel gas FR:
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nāmm) EN: oil depot ; fuel depot ; oil storage tank ; tank farm FR: dépôt de carburants [m]
แนวกันไฟ[n. exp.] (naēo kan fa) EN: firebreak ; fireroad ; fire line ; fuel break FR: pare-feu [m] ; coupe-feux [f]
น้ำมัน[n.] (nāmman = na) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole [m] ; gasoil [m] ; fioul [m] ; fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเชื้อเพลิง[n. exp.] (nāmman cheū) EN: fuel oil FR:
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmmandīsēl) EN: diesel fuel ; diesel oil FR:
น้ำมันโซลา[n.] (nāmmansōlā) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar FR:
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmmantao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil FR:
ประหยัดเชื้อเพลิง[v. exp.] (prayat cheū) EN: save fuel FR: économiser le carburant
เซลล์เชื้อเพลิง[n. exp.] (sel cheūaph) EN: fuel cell FR:
เติมน้ำมัน[v. exp.] (toēm nāmman) EN: add fuel FR:
วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (wattajak ch) EN: nuclear fuel cycle FR:

-fuel- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel
Hausbrand {m}domestic fuel
Brennstoffzelle {f} | alkalische Brennstoffzellefuel cell | alkaline fuel cell (AFC)
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fuel-
Back to top