ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fraud*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fraud, -fraud-

*fraud* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defraud (vt.) โกง See also: ฉ้อโกง, หลอก Syn. cheat, swindle
defraud of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อให้ Syn. cheat out of
fraud (n.) การโกง See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น Syn. cheat, deception, trick
fraud (n.) คนหลอกลวง
fraudulent (adj.) ซึ่งฉ้อโกง See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น Syn. deceitful
fraudulent advertising (vt.) โฆษณาชวนเชื่อ Ops. trustworthy advertising
English-Thai: HOPE Dictionary
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
English-Thai: Nontri Dictionary
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลลวง (n.) fraud See also: swindle Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม
ฉ้อ (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ฉ้อฉล (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ฉ้อโกง (v.) defraud See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ฉ้อโกง (adj.) fraudulent Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ต้มตุ๋น (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอก (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง
Yeah. I bust frauds, I bust phonies... and, yeah, I love it.ใช่ ผมชอบกัด ผมชอบจิก
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย
You committed fraud. Listen you're in a lot of trouble. I can get you out of here.นายปลอมตัวเข้ามา ฟังนะ นายจะมีปัญหาตามมาอีกมาก, วินเซนด์ ฉันต้องเอานายออกไปจากที่นี่
Who thought fraud would be one of her buttons?ใครมันจะไปนึก ว่าคนขีฉ้อจะเป็นสิ่งที่เธอไม่โอเค
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย
We've been a fraud for a long time, Mary.แมรี่,เราหลอกตัวเองกันมานานแล้ว
General Electric was guilty of defrauding the federal government and paid $9.5 million in criminal fines.เจเนรัล อิเล็กตริก มีความผิด ในข้อหาหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐฯ และต้องจ่ายค่าปรับ 9.5 ล้านเหรียญ
Theft, robbery, fraud, taxes?หัวขโมย การชิงทรัพย์ ที่เท็กเซ็ส?
Priors for forgery, embezzlement, fraud and theft.คุณยืนยันว่า กระสุนนี้ได้มาจากบ้านใช่ไหม
City got on him about fraud and whatnot.ทางการจับได้ว่า เขาปลอมแปลง อะไรพวกนั้น

*fraud* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, 弌] archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one
[èr, ㄦˋ, 弍] archaic variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two
[sān, ㄙㄢ, 弎] archaic variant of 叄|叁, banker's anti-fraud numeral three
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 徇私舞弊] bribery and fraud (成语 saw)
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, 大写 / 大寫] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟
[bì, ㄅㄧˋ, 弊] detriment; fraud; harm; defeat
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 作弊] fraud; to cheat; to plagiarize
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
[bǎi, ㄅㄞˇ, 佰] hundred (banker's anti-fraud numeral)
[wǔ, ˇ, 伍] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu
[qiān, ㄑㄧㄢ, 仟] thousand (banker's anti-fraud numeral)
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud
舞弊[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, 舞弊] fraud
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 诈骗罪 / 詐騙罪] fraud
[kēng, ㄎㄥ, 坑] pit; to defraud
宿弊[sù bì, ㄙㄨˋ ㄅㄧˋ, 宿弊] long-standing abuse; continuing fraud

*fraud* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni)
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers)
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
悪徳サイト[あくとくサイト, akutoku saito] (n) (See 悪徳) fraudulent site
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills
横領罪[おうりょうざい, ouryouzai] (n) fraudulent appropriation
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj-na) deceptive; fraudulent
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds)
盗用[とうよう, touyou] (n,vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P)
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P)
詐害[さがい, sagai] (n) (1) fraud; (vs) (2) to defraud
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck

*fraud* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest FR:
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent FR: frauduleux
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud ; graft FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng) EN: Internet fraud FR: fraude sur internet [f]
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
การล่อลวง[n.] (kān lølūang) EN: trick ; fraud ; decoy ; scam FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phās) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion FR: évasion fiscale [f]
การทุจริตบัตรเครดิต[n. exp.] (kān thutjar) EN: credit card fraud FR: fraude à la carte de crédit [f]
ขี้ฉ้อ[adj.] (khī chø) EN: fraudulent ; swindled ; sly FR: frauduleux ; en cachette
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khī chø klā) EN: defraud the public FR:
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khī kōng ma) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing FR:
คนโกง[n. exp.] (khon kōng) EN: swindler FR: tricheur [m] ; fraudeur [m] ; escroc [m]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trickery ; trick  FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
กระบัด[v.] (krabat) EN: defraud FR:
กุหนา[n.] (kuhanā) EN: deceit ; fraud ; hypocrisy ; trickery FR:
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle FR: passer en fraude ; entrer furtivement
เล่ห์เพทุบาย[v. exp.] (lē phēthubā) EN: fraud FR: frauder
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
นักปลอมเช็ค[n. exp.] (nak pløm ch) EN: cheque fraudster ; check fraudster (Am.) FR:
ประบัด[v.] (prabat) EN: defraud FR:
ตลบตะแลง[adv.] (taloptalaēn) EN: deceitfully ; fraudulently ; treacherously ; craftily FR:
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān c) EN: conviction for fraud FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
ตกทอง[n.] (tokthøng) EN: defrauding with phony gold FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds

*fraud* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versicherungsbetrug {f}insurance fraud
Postbetrug {m}mail fraud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fraud*
Back to top