ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fanciful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fanciful, -fanciful-

*fanciful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fanciful (adj.) เพ้อฝัน See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ Syn. imaginary, fictitious Ops. real
English-Thai: HOPE Dictionary
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
English-Thai: Nontri Dictionary
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ้อฝัน (adj.) fanciful See also: imaginary Syn. เพ้อเจ้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wouldn't necessarily believe everything Briony tells you. She's rather fanciful.ฉันไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ไบรโอนี่บอกคุณซักเท่าไหร่ เพราะเธอช่างจินตนาการ

*fanciful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P)

*fanciful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary ; unrealistic FR:

*fanciful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fantastisch; phantastisch; fantasievoll; phantasievoll; fantasiereich; phantasiereich {adj}fanciful
fantastisch; phantastisch; fantasievoll; phantasievoll; fantasiereich; phantasiereich {adv}fancifully
unrealistisch; überspannt {adj}fanciful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fanciful*
Back to top