ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fanciful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fanciful, *fanciful*,

-fanciful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary ; unrealistic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fanciful-
Back to top