ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*extensive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extensive, -extensive-

*extensive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extensive (adj.) กว้างขวาง See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง Syn. expanded, vast, wide
extensively (adv.) อย่างกว้างขวาง See also: อย่างครอบคลุม Syn. vastly, widely
English-Thai: HOPE Dictionary
extensive(อิคซฺเทน'ซิฟว) adj. กว้าง,ครอบคลุม,ถ้วนทั่ว,แพร่หลาย,ห่าง ๆ กัน., See also: extensiveness n. extensivity n., Syn. wide,
English-Thai: Nontri Dictionary
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extensiveสมบัติเอกซ์เทนซีฟ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้างๆ (adv.) extensively See also: comprehensively, not specifically Ops. แคบ
เอิกเกริก (adv.) extensively Syn. แพร่หลาย
แพร่หลาย (adv.) extensively See also: throughout, all through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน
Is extensive sex really that good?มีเซ็กซ์กลางแจ้งดีจริงๆ มั้ยล่ะ ?
I'll give you an extensive screw!ฉันจะอึ๊บแกกลางแจ้ง !
Let's do it extensively and hard!มาอึ๊บกันกลางแจ้งเหอะ !
And she must improve her mind by extensive reading.และเธอจะต้องยกระดับจิตใจ ด้วยการอ่านเยอะๆ
One daughter, the heiress of Rosings and very extensive property.มีลูกสาวคนหนึ่งครับ ผู้รับมรดกโรสซี่ง และที่ดินอีกมาก
We did an extensive check on Mr. Fuller and didn't find anything.เราตามสืบฟูลเลอร์แล้ว แต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไร
The late Sergeant Donald, the first one classified as the victim of the virus, was given an extensive autopsy, and no virus was found.จ่าโดนัลด์ เหยื่อรายแรกที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ได้รับการชันสูตรศพอย่างละเอียด
I'm gonna die? The blockage we found in your heart needs surgery, extensive surgery. Angioplasty won't work.เราพบจุดที่อุดตันในหัวใจของคุณ ตอนที่ผ่าตัด,ผ่ากว้างมาก สายสวนจะไม่ทำงาน
Yeah, and like they hang out with you for your extensive knowledge of geography.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน
Not extensively, no.ระบบที่ถูกเพิ่มขึ้นมานี้ยังไม่ได้ทดสอบ
To understand what happened here, i'll need to run extensive tests, get these bodies to a lab.เป็นอันเข้าใจแล็วว่าเกิดอะไรกับที่นี่, ผมต้องการการทดสอบเพิ่มเติมอีก, ขนศพนี้ไปที่แล็บ.

*extensive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, 体大思精 / 體大思精] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing)
[bó, ㄅㄛˊ, 博] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
广泛[guǎng fàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄢˋ, 广泛 / 廣泛] extensive; wide range
[fàn, ㄈㄢˋ, 氾] extensive; to overflow
泛读[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, 泛读 / 泛讀] extensive reading
[pǔ, ㄆㄨˇ, 溥] extensive; pervading
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)
宽广[kuān guǎng, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ, 宽广 / 寬廣] wide; broad; extensive; vast
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, 博大] enormous; broad; extensive
广博[guǎng bó, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛˊ, 广博 / 廣博] extensive
博览[bó lǎn, ㄅㄛˊ ㄌㄢˇ, 博览 / 博覽] read extensively
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, 豁然开朗 / 豁然開朗] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive
宽旷[kuān kuàng, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄤˋ, 宽旷 / 寬曠] vast; extensive
广大[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广大 / 廣大] vast; extensive

*extensive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization
全面的[ぜんめんてき, zenmenteki] (adj-na) all-out; general; over-all; complete; extensive; full-scale; (P)
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed
大々的(P);大大的[だいだいてき, daidaiteki] (adj-na,n) great; grand; extensive; large-scale; (P)
広々;広広[ひろびろ, hirobiro] (adv-to,adv,vs,adj-na) (See 広々とした) extensive; spacious
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P)
広広とした;広々とした[ひろびろとした, hirobirotoshita] (adj-f) (See 広々) open; spacious; extensive
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na,adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P)
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na,n) extensive; vast range; wide scope; (P)
広範多岐[こうはんたき, kouhantaki] (n,adj-na) extensive and wide-ranging
手広く[てびろく, tebiroku] (adv) widely; extensively; on an extensive scale
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
粗放農業[そほうのうぎょう, sohounougyou] (n) extensive agriculture
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s,vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P)
該博[がいはく, gaihaku] (adj-na,n) profundity; extensive (knowledge)

*extensive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกอนันต์[adj.] (anēkanan) EN: broad ; extensive FR:
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
แพร่หลาย[adv.] (phraēlāi) EN: extensively ; throughout ; all through FR:
เวิ้งว้าง[adj.] (woēngwāng) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive FR:
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender FR: long ; allongé ; de long
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively FR:

*extensive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfangreich; umfänglich; ausgedehnt {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenextensive | more extensive | most extensive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *extensive*
Back to top