ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-extensive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extensive, *extensive*,

-extensive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน
Is extensive sex really that good?มีเซ็กซ์กลางแจ้งดีจริงๆ มั้ยล่ะ ?
I'll give you an extensive screw!ฉันจะอึ๊บแกกลางแจ้ง !
And she must improve her mind by extensive reading.และเธอจะต้องยกระดับจิตใจ ด้วยการอ่านเยอะๆ
One daughter, the heiress of Rosings and very extensive property.มีลูกสาวคนหนึ่งครับ ผู้รับมรดกโรสซี่ง และที่ดินอีกมาก
We did an extensive check on Mr. Fuller and didn't find anything.เราตามสืบฟูลเลอร์แล้ว แต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไร
The late Sergeant Donald, the first one classified as the victim of the virus, was given an extensive autopsy, and no virus was found.จ่าโดนัลด์ เหยื่อรายแรกที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ได้รับการชันสูตรศพอย่างละเอียด
I'm gonna die? The blockage we found in your heart needs surgery, extensive surgery. Angioplasty won't work.เราพบจุดที่อุดตันในหัวใจของคุณ ตอนที่ผ่าตัด,ผ่ากว้างมาก สายสวนจะไม่ทำงาน
Yeah, and like they hang out with you for your extensive knowledge of geography.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน
To understand what happened here, i'll need to run extensive tests, get these bodies to a lab.เป็นอันเข้าใจแล็วว่าเกิดอะไรกับที่นี่, ผมต้องการการทดสอบเพิ่มเติมอีก, ขนศพนี้ไปที่แล็บ.
You were supposed to be doing extensive testing.พ่อได้ข้อสมมุติที่ทดสอบเพิ่มเติหรือยัง
Wh we do know is females take extensive beatings from him.ที่เรารู้คือฝ่ายหญิงถูกทุบตีอย่างรุนแรง

-extensive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, 体大思精 / 體大思精] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing)
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
泛读[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, 泛读 / 泛讀] extensive reading
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)

-extensive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル活用[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed
広広とした;広々とした[ひろびろとした, hirobirotoshita] (adj-f) (See 広々) open; spacious; extensive
広範多岐[こうはんたき, kouhantaki] (n,adj-na) extensive and wide-ranging
手広く[てびろく, tebiroku] (adv) widely; extensively; on an extensive scale
粗放農業[そほうのうぎょう, sohounougyou] (n) extensive agriculture
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s,vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P)
該博[がいはく, gaihaku] (adj-na,n) profundity; extensive (knowledge)

-extensive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกอนันต์[adj.] (anēkanan) EN: broad ; extensive FR:
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; complete ; extensive ; amplified FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
เวิ้งว้าง[adj.] (woēngwāng) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive FR:
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender FR: long ; allongé ; de long

-extensive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfangreich; umfänglich; ausgedehnt {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenextensive | more extensive | most extensive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -extensive-
Back to top