ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*excrete*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excrete, -excrete-

*excrete* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excrete (vt.) ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย (คำทางการ) See also: ขับเหงื่อ, ขับปัสสาวะ, อุจจาระ Syn. defecate, eliminate, evacuate
English-Thai: HOPE Dictionary
excrete(เอคซฺ'ครีท) vt. ขับถ่ายออก., See also: excreter n. ดูexcrete excretive adj. ดูexcrete, Syn. discharge
English-Thai: Nontri Dictionary
excrete(vt) ขับถ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excreteขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excreteขับถ่าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่าย (v.) excrete See also: evacuate Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่ายทุกข์, ถ่ายอุจจาระ, อึ
ถ่ายทุกข์ (v.) excrete See also: evacuate Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ
ปลดทุกข์ (v.) excrete See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It doesn't eat or excrete like we do, although it grows and dies.มันไม่กินหรือถ่ายอย่างพวกเรา แม้ว่ามันจะเติบโตและตาย
In her terror, the victim excreted large amounts of sebum.ความหวาดกลัวของตัวเหยื่อทำให้รูขุมขนขับเหงื่อออกมาจำนวนมาก
When humans are in an excited state usually, large amounts of dopamine are excreted in the brain because of that, you don't feel hunger.เมื่อมนุษย์อยู่ในภาวะตื่นตระหนก... ...ปกติแล้ว สาร dopamine จำนวนมากในสมองก็จะถูกกระตุ้น... ...เพราะอย่างนั้น เธอไม่น่าจะรู้สึกหิวหรอก
They excrete it, use it to build the hives.พวกมันขับเมือกนั้นออกมา ใช้สำหรับสร้างรัง
All fish do are eat, excrete, and fornicate all in the same water.วันๆก็กิน ถ่าย แล้วก็เอากัน อยู่ในน้ำที่เดียว

*excrete* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับหนอง[v. exp.] (khap nøng) EN: excrete pus ; excrete ooze FR:
ขับออกไป[v. exp.] (khap øk pai) EN: excrete ; expel FR:
ขับถ่าย[v.] (khapthāi) EN: defecate ; purge ; excrete ; void ; void the bowels FR: éliminer ; rejeter
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel FR: se soulager (fam.)
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ถ่ายออก[v. exp.] (thāi øk) EN: FR: excréter ; sécréter
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *excrete*
Back to top