ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excrete-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excrete, *excrete*,

-excrete- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It doesn't eat or excrete like we do, although it grows and dies.มันไม่กินหรือถ่ายอย่างพวกเรา แม้ว่ามันจะเติบโตและตาย
They excrete it, use it to build the hives.พวกมันขับเมือกนั้นออกมา ใช้สำหรับสร้างรัง

-excrete- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับหนอง[v. exp.] (khap nøng) EN: excrete pus ; excrete ooze FR:
ขับออกไป[v. exp.] (khap øk pai) EN: excrete ; expel FR:
ขับถ่าย[v.] (khapthāi) EN: defecate ; purge ; excrete ; void ; void the bowels FR: éliminer ; rejeter
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel FR: se soulager (fam.)
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ถ่ายทุกข์[v.] (thāithuk) EN: go to the toilet ; relieve onseself ; excrete ; evacuate ; urinate ; pass urine ; void urine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excrete-
Back to top