ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*erupt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น erupt, -erupt-

*erupt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erupt (vt.) ทำให้ระเบิด See also: ปะทุ Syn. burst out, explode
erupt (vi.) ระเบิด See also: ปะทุ Syn. burst out, explode
erupt into (phrv.) ปะทุ See also: พุ่งออกมา, ระเบิด
eruption (n.) การระเบิด See also: การปะทุ Syn. burst, explosion, outburst
volcanic eruption (n.) ภูเขาไฟระเบิด
English-Thai: HOPE Dictionary
erupt(อีรัพทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,แตกออก,ปะทุ, See also: eruptible adj. ดูerudition
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
eruptive(อีรัพ'ทิฟว) adj. ซึ่งแตกออก,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งพุ่งหรือพ่นออกมา,ซึ่งเป็นผื่นผิวหนัง. n. หินที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟ, See also: eruptivity n. ดูeruptive
English-Thai: Nontri Dictionary
erupt(vi) ระเบิดออก,พุ่ง,แตกออก,ปะทุ
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
eruptive(adj) ซึ่งปะทุออกมา,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งแตกออก,ซึ่งเป็นผื่นพุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eruption๑. การขึ้นผื่น๒. ผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ rash]๓. ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruptive๑. -การขึ้นผื่น๒. -ผื่น(ผิวหนัง)๓. -ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, drug; eruption, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eruption Stageระยะผื่นขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะทุ (v.) erupt See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle
ปื้น (n.) eruption on the skin Syn. แถว, แนว
พุพอง (v.) erupt
ระลอก (n.) small skin eruption
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
What do you think the odds are against an eruption up there?อะไรที่คุณคิดว่าราคาจะต่อต้าน ระเบิดขึ้นที่นั่น?
I wish predicting volcanic eruptions were an exact science. Unfortunately...ฉันต้องการทำนายการปะทุของภูเขาไฟ เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่น่าเสียดาย ...
Four years ago, a volcano erupted in Columbia.สี่ปีที่ผ่านมา ภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นในโคลัมเบีย
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก
Mt. Miharayama Eruption Alert To Local Residentsการระเบิดของภูเขาไฟ มิฮารายาม่า ถูกเตือนแก่ชาวท้องถิ่น
The woman who predicted the eruption is probably the one in the video.ผู้หญิงคนที่ทำนายว่าจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ คงจะเป็นคนที่อยู่ในวีดีโอนั่นด้วย.
Sure. Maybe it erupted from an ocean trench, you know?ใช่ มันอาจจะผุดมาจากก้นมหาสมุทรก็ได้ ใครจะรู้
A Volcanic eruption in Veracruz at El pico de Orizaba the entire area has been evacuated this just in, we now have report of similar earthquakes currently hitting Sudan, Southern Saudi Arabia the unusual seismic activities seems to be disrupting areas aroเกิดการระเบิดของภูเขาไฟในออริซาบ่า ผู้คนทั้งหมดพากันอพยพ ในขณะนี้มีการรายงานของแผ่นดินไหวที่คล้ายกัน
These quakes have erupted along the major falt-lines around the world destroying thousands of home, schoolsเกิดเหตุขัดข้องในการติดต่อสื่อสารที่วที้งโลก มีความเสียหายนับพันของ บ้าน โรงเรียน
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย
There are reports that the government has been secretly providing arms to these groups, contributing to the violence that has erupted throughout the country.มีรายงานว่า ทางรัฐบาลเอง.. เป็นผู้สนับสนุนอาวุธอย่างลับๆ ให้แก่กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้..

*erupt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
火山爆发[huǒ shān bào fā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄅㄠˋ ㄈㄚ, 火山爆发 / 火山爆發] volcanic eruption

*erupt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラプション[, irapushon] (n) eruption
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption)
ハワイ式噴火[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
ブルカノ式噴火[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption
ほろ子[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P)
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.)
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
火砕流(P);火災流[かさいりゅう, kasairyuu] (n) pyroclastic flow (type of volcanic eruption); stone wind; (P)
爆発[ばくはつ, bakuhatsu] (n,vs) explosion; detonation; eruption; (P)
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

*erupt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของภูเขาไฟ [n. exp.] (kān pathu k) EN: volcano eruption FR: éruption volcanique [f]
การระบาด[n.] (kān rabāt) EN: outbreak FR: éruption [f]
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ออกดอก[v.] (økdøk) EN: have a venereal eruption ; cause a rash FR:
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
ปะทุขึ้น[v. exp.] (pathu kheun) EN: erupt FR:
ปื้น[n.] (peūn) EN: rash ; welt ; eruption on the skin FR:
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin ; nappy rash FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
ภูเขาไฟปะทุ[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: FR: éruption volcanique [f]
ปล่องภูเขาไฟ [n. exp.] (plǿng phūkh) EN: crater FR: cheminée d'un volcan [f] ; cheminée volcanique [f] ; canal d'éruption [m]
ระเบิดครั้งสุดท้าย[n. exp.] (raboēt khra) EN: FR: dernière éruption [f]
ระลอก[n.] (raløk) EN: small skin eruption FR:

*erupt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbruch {m}; Eruption
Vulkanausbruch {m}volcanic eruption
eruptiv {adj}eruptive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *erupt*
Back to top