ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crackle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crackle*, -crackle-

crackle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crackle (vi.) ทำเสียงดัง (คล้ายของแตก)
crackle (vt.) ทำเสียงดัง (คล้ายของแตก)
crackle (n.) เสียงดัง (เปรี้ยง, ตูมตาม, โครม)
English-Thai: HOPE Dictionary
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
English-Thai: Nontri Dictionary
crackle(n) ของแตก,รอยแตก,เสียงประทุ,เครื่องเคลือบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crackle glazeการเคลือบราน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ
Johnson, Crackle and Howl. Yes!จอห์นสัน, ประทุและเสียงหอน ใช่!
That is a Shadow Approach with a Crackle Holler.นั่นคือวิธีการแชโดว์ที่มีประทุตะโกน
[Woman] Charge. [Electrical crackle] It's over, Jack.ชารจ์ เขาไปแล้ว แจ็ค
[Lilith] Just watch. [Electrical crackle] Come on, Clayton.ดูนี่ มานี่ เคลย์ตั้น มานี่เถอะ
Symphony of crackle. Only great bread sound this way.เสียงกรอบแกรบเหมือนวงซิมโฟนี ขนมปังที่ดีเท่านั้นถึงจะมีเสียงแบบนี้
To all the brave men and women who have volunteered-- [distant explosion] Okay, what was that? [intercom crackles]รวมไปถึงความกล้าหาญ ชาย และ หญิง มีใครอยากเป็นอาสาสมัคร-- โอเค , นั่นอะไร นี่ ยังก์ พูด ว่ามา ฐาน ถูกโจมตี
[static crackles from comm][เสียงดังจากคอมที่ไม่เคลื่อนไหว]
There just wasn't enough time. [static crackles] This is Scott!มันแค่มีเวลาไม่เพียงพอน่ะ นี้สก็อต ช่วยตอบด้วย !
Balthazar. [Electricity crackles] Boys, boys, boys.บัลธาซาร์ หนุ่มๆ มีอะไรให้ฉันช่วยเหลือหรอ
It's all right. (radio crackles)เขามาที่นี่วิถีที่ 5 เขามาเพราะคุณ
I heard something. [Walkie-talkie crackles]ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง\(เสียงจากวิทยุ)

crackle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罅焼き;ひび焼き[ひびやき, hibiyaki] (n) crackleware

crackle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crackle
Back to top