ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*envision*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น envision, -envision-

*envision* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
envision (vt.) พิจารณา See also: คิด Syn. consider
envision (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน Syn. conjecture, suppose
envision (vt.) รู้ล่วงหน้า See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน Syn. divine, predict
envision (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive
envision (vi.) มีจินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive
English-Thai: HOPE Dictionary
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป
These artists envisioned a brighter future.ผมจะพูดว่าคุณเป็นผู้มีใจบุญที่เลวทราม
Sit by the pool, envision the future:ผ่อนคลาย มองถึงวันข้างหน้า
You even envisioned the future of Macau.เธอมองเห็นแม้กระทั้ง อนาคตของมาเก็า
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน
So, that's why we're here today. To explore our new energy future and envision a new tomorrow.เพื่อสำรวจหาแหล่งพลังใหม่สำหรับอนาคต
I always envision my opponent having aggressive sexคือการที่ผมมักนึกถึงฝ่ายตรงข้ามไปมีเซ็กซ์เผ็ดสะเด่า
Right now I am envisioning your babysitter Georgia,เอาล่ะ พ่อจะหลับตาเป็น พี่เลี้ยงของลูก พี่จอร์เจีย
I envision his reaction when he reads it and I run the scene in my mind again and again.ผมลองนึกถึงปฏิกิริยาของเขา ตอนที่เขาอ่านมัน และผมก็คิดถึงฉากนั้นในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า
A black hole is the window into a world that we don't have the concept -- we don't even have the mental architecture yet to be able to envision properly.เพียง แต่มันจะดีกว่าเพราะ คุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง หลุมดำเป็นหน้าต่างสู่โลก ว่าเราไม่ได้มีแนวคิด
How can anyone know what the heavens have envisioned for you?จะมีใครรู้ว่าสวรรค์ได้มองดูเจ้าอยู่?

*envision* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate)
想起[そうき, souki] (n) (1) remembering; recollection; recall; retrieval; (vs) (2) to remember; to recall; to recollect; to call to mind; to envision
目論む[もくろむ, mokuromu] (v5m,vt) to plan; to form a plan; to scheme; to envision; to intend to do

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *envision*
Back to top