ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dominant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dominant, -dominant-

*dominant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dominant (adj.) ที่มีอำนาจครอบครอง See also: ที่มีอำนาจเหนือกว่า
dominantly (adv.) โดยอำนาจครอบครอง
predominant (adj.) ที่มีอำนาจเหนือกว่า See also: มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า Syn. mighty, almighty, supreme
superdominant (n.) ระดับเสียงที่หกของบันไดเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
predominant(พรีดอม'มิเนินทฺ) adj. มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,เด่น,
English-Thai: Nontri Dictionary
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
predominant(adj) เด่น,เหนือกว่า,มีมากกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dominant๑. เด่น๒. ลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dominantลักษณะเด่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะเด่น (n.) dominant feature See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature Ops. ลักษณะด้อย
ลักษณะเด่น (n.) dominant feature See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature Ops. ลักษณะด้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he's filled the Muslims with fears of what will happen to them in a country that is predominantly Hindu.เขาทำให้พวกมุสลิมกลัวว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ในประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า
Like a leaf eater. That way I could play the, uh, dominant predator.เป็นพวกกินใบไม้เป็นอาหาร ต่อมา ฉันก็จะเล่นเป็น อ่า ผู้ล่า
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่
Can we not pick a better metaphor to describe the dominant institution of our time?ทำไมเราไม่ใช้คำเปรียบเทียบที่ดีกว่านี้ มาอธิบายสถาบันสำคัญในยุคของเรา?
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว
If the dominant institution of our time has been created in the image of a psychopath who bears moral responsibility for its actions?ถ้าสถาบันสำคัญในยุคของเราถูกสร้างขึ้น ให้มีอาการของคนไข้โรคจิต ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบทางจริยธรรมต่อการกระทำของมัน?
Jack didn't pick the dominant artery.แจ๊ค อย่า หาเรื่องให้เลือดขึ้นหน้าเลย
AND A NONDOMINANT MALE TRIES TO MOUNT HER.แล้วก็มีตัวผู้ตัวนึง กำลังจะจัดการเธอ
Second, there was a part of him, and I didn't know how dominant that part might be,ข้อสอง มีส่วนหนึ่งในตัวเค้า
These All Blacks are possibly one of the greatest international sides ever with a player in Jonah Lomu who is as dominant as any this correspondent has ever seen.ทีมออลแบล็คนี้ นับได้ว่าเป็นทีม.. ที่มีชื่อเสียงที่สุดทีมหนึ่งของโลก โดยเฉพาะผู้เล่นที่ชื่อ โจนาร์ โลมู
WELL, HIS ARROGANCE IS TYPICAL OF A DOMINANT PERSONALITY.คู่หูของเค้าเป็นพวกชอบกัด
SO WE'RE LOOKIN' AT 2 DOMINANT PERSONALITIES.ลักษณะการพูดก็เหมือนๆกัน - เนี่ยแหละปัญหาใหญ่.

*dominant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ, 强攻 / 強攻] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, 法拉盛] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, 优势 / 優勢] superior; dominant

*dominant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブドミナント[, sabudominanto] (n) subdominant
ドミナント[, dominanto] (n) dominant
下属音[かぞくおん, kazokuon] (n) subdominant
主色[しゅしょく, shushoku] (n) predominant color; predominant colour
優性[ゆうせい, yuusei] (n) (1) dominance; (adj-no) (2) dominant
優越権[ゆうえつけん, yuuetsuken] (n) special rights; predominant rights
差し手争い[さしてあらそい, sashitearasoi] (exp) struggling to grab hold of one's opponent's belt with one's dominant hand (sumo)
支配的[しはいてき, shihaiteki] (adj-na) dominant; ruling; (P)
支配的地位[しはいてきちい, shihaitekichii] (n) driver's seat; dominant position
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
郷友会[きょうゆうかい, kyouyuukai] (n) social organisation for people originating from the same town, village, or island who live in an urban center far from home (predominantly used by people from Okinawa)
重点的[じゅうてんてき, juutenteki] (adj-na) preponderant; predominant; focused; (P)

*dominant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรโมล[n.] (charamōn) EN: dominant male monkey FR: singe dominant [m]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
กระแสหลัก[n. exp.] (krasaē lak) EN: mainstream ; main trend ; in thing FR: courant dominant [m] ; tendance principale [f]
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลมแน่ทิศ[n. exp.] (lom naē thi) EN: prevailling wind FR: vent dominant [m]
พจน์เด่นชัด[n. exp.] (phot dencha) EN: dominant term FR: terme dominant [m]
สามยทรัพย์[n.] (sāmayasap) EN: dominant property ; dominant estate FR:
ธรรมาธิปไตย[n.] (thammāthipa) EN: regard of the Dhamma (the Law or righteousness) as being supreme ; supremacy of the Dhamma ; dominant influence by the Dhamma ; rule of the true law ; rule of righteousness FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: dominant ; assertive FR:
ตระหง่าน[adj.] (tra-ngān) EN: prominent ; lofty ; dominant ; towering FR:
อุดมการณ์หลัก[n. exp.] (udommakān l) EN: dominant ideology FR:

*dominant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant
beherrschend; herrschend; bestimmend; dominant {adj} | alles beherrschend; alles bestimmenddominant | all-dominant
Dominante {f}dominant
dominant {adv}dominantly
Subdominante {f}subdominant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dominant*
Back to top