ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dominant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dominant, *dominant*,

-dominant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a leaf eater. That way I could play the, uh, dominant predator.เป็นพวกกินใบไม้เป็นอาหาร ต่อมา ฉันก็จะเล่นเป็น อ่า ผู้ล่า
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่
Can we not pick a better metaphor to describe the dominant institution of our time?ทำไมเราไม่ใช้คำเปรียบเทียบที่ดีกว่านี้ มาอธิบายสถาบันสำคัญในยุคของเรา?
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว
If the dominant institution of our time has been created in the image of a psychopath who bears moral responsibility for its actions?ถ้าสถาบันสำคัญในยุคของเราถูกสร้างขึ้น ให้มีอาการของคนไข้โรคจิต ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบทางจริยธรรมต่อการกระทำของมัน?
Jack didn't pick the dominant artery.แจ๊ค อย่า หาเรื่องให้เลือดขึ้นหน้าเลย
Second, there was a part of him, and I didn't know how dominant that part might be,ข้อสอง มีส่วนหนึ่งในตัวเค้า
These All Blacks are possibly one of the greatest international sides ever with a player in Jonah Lomu who is as dominant as any this correspondent has ever seen.ทีมออลแบล็คนี้ นับได้ว่าเป็นทีม.. ที่มีชื่อเสียงที่สุดทีมหนึ่งของโลก โดยเฉพาะผู้เล่นที่ชื่อ โจนาร์ โลมู
WELL, HIS ARROGANCE IS TYPICAL OF A DOMINANT PERSONALITY.คู่หูของเค้าเป็นพวกชอบกัด
SO WE'RE LOOKIN' AT 2 DOMINANT PERSONALITIES.ลักษณะการพูดก็เหมือนๆกัน - เนี่ยแหละปัญหาใหญ่.
Have a problem with authority, And can't interact With dominant personalities.มันไม่ใช่เรื่องทางเพศ ดังนั้นลักษณะของเหยื่อคือสิ่งสำคัญ
He doesn't really look like The dominant partner type, Does he?- เขานั่นแหละ - อะไรทำให้คุณมั่นใจนัก เขาเป็นคนร้ายแบบคลาสสิคเลย

-dominant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)

-dominant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミナント[, dominanto] (n) dominant
優性[ゆうせい, yuusei] (n) (1) dominance; (adj-no) (2) dominant
差し手争い[さしてあらそい, sashitearasoi] (exp) struggling to grab hold of one's opponent's belt with one's dominant hand (sumo)
支配的地位[しはいてきちい, shihaitekichii] (n) driver's seat; dominant position
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender

-dominant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรโมล[n.] (charamōn) EN: dominant male monkey FR: singe dominant [m]
กระแสหลัก[n. exp.] (krasaē lak) EN: mainstream ; main trend ; in thing FR: courant dominant [m] ; tendance principale [f]
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลมแน่ทิศ[n. exp.] (lom naē thi) EN: prevailling wind FR: vent dominant [m]
พจน์เด่นชัด[n. exp.] (phot dencha) EN: dominant term FR: terme dominant [m]
สามยทรัพย์[n.] (sāmayasap) EN: dominant property ; dominant estate FR:
ธรรมาธิปไตย[n.] (thammāthipa) EN: regard of the Dhamma (the Law or righteousness) as being supreme ; supremacy of the Dhamma ; dominant influence by the Dhamma ; rule of the true law ; rule of righteousness FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: dominant ; assertive FR:
ตระหง่าน[adj.] (tra-ngān) EN: prominent ; lofty ; dominant ; towering FR:
อุดมการณ์หลัก[n. exp.] (udommakān l) EN: dominant ideology FR:

-dominant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dominant-
Back to top