ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*distrustful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distrustful, -distrustful-

*distrustful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distrustful (adj.) ไม่ไว้ใจ See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย Syn. suspicious, leery Ops. unsuspicious
distrustfully (adv.) อย่างไม่น่าไว้ใจ See also: อย่างน่าสงสัย
distrustfulness (n.) ความไว้วางใจ See also: ความคลางแคลง, ความสงสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลางแคลง (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ Ops. ความไว้วางใจ
ความไม่ไว้วางใจ (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ Ops. ความไว้วางใจ
ความไม่ไว้ใจ (n.) distrustfulness See also: untrustworthiness, trustlessness Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย Ops. ความไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry about this. they're very distrustful of outsiders.ต้องขอโทษจริงๆ พวกเขาไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้า
You're distrustful of our founders?คุณไม่ไว้ใจในตัวผู้นำของพวกเรางั้นเหรอ?
Oh, Mozzie is distrustful of a lot of things.อ้อ มอสซี่เป็นประเภทที่ ไม่เคยไว้ใจอะไรๆเลยล่ะครับ
I was so distrustful of other people that I kept them strictly away from the perimeter of my personal hotel.ผมไม่ไว้ใจคนอื่น ก็เลยคอยกีดกันพวกเขา จากรัศมีโรงแรมส่วนตัวของผม
We are 3 distrustful acquaintances who happen to share a bloodline.เราก็แค่คนรู้จักที่ไม่ไว้ใจกัน เกิดมาร่วมสายเลือดกัน
So if I was a paranoid, distrustful sociopath, where would I keep my most prized possession?งั้นถ้าฉันเป็นคนขี้ระแวง ไม่ไว้ใจสังคม ฉันจะเก็บสิ่งมีค่าที่สุดของฉันไว้ที่ไหนกันนะ
Your father's a distrustful fellow.พ่อคุณเป็นพันธมิตรที่ไม่เชื่อถือกันเลย
What's it like going through life always distrustful?มันเหมือนอะไรนะ ชีวิตเต็มไปด้วยความระแวงรึไง?

*distrustful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious

*distrustful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:

*distrustful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
misstrauisch {adj} | misstrauischer | am misstrauischstendistrustful | more distrustful | most distrustful
Argwohn {m}distrustfulness
misstrauisch {adv}distrustfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *distrustful*
Back to top