ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-distrustful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น distrustful, *distrustful*,

-distrustful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry about this. they're very distrustful of outsiders.ต้องขอโทษจริงๆ พวกเขาไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้า
You're distrustful of our founders?คุณไม่ไว้ใจในตัวผู้นำของพวกเรางั้นเหรอ?
Oh, Mozzie is distrustful of a lot of things.อ้อ มอสซี่เป็นประเภทที่ ไม่เคยไว้ใจอะไรๆเลยล่ะครับ
I was so distrustful of other people that I kept them strictly away from the perimeter of my personal hotel.ผมไม่ไว้ใจคนอื่น ก็เลยคอยกีดกันพวกเขา จากรัศมีโรงแรมส่วนตัวของผม
We are 3 distrustful acquaintances who happen to share a bloodline.เราก็แค่คนรู้จักที่ไม่ไว้ใจกัน เกิดมาร่วมสายเลือดกัน
So if I was a paranoid, distrustful sociopath, where would I keep my most prized possession?งั้นถ้าฉันเป็นคนขี้ระแวง ไม่ไว้ใจสังคม ฉันจะเก็บสิ่งมีค่าที่สุดของฉันไว้ที่ไหนกันนะ
Your father's a distrustful fellow.พ่อคุณเป็นพันธมิตรที่ไม่เชื่อถือกันเลย

-distrustful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:

-distrustful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
misstrauisch {adj} | misstrauischer | am misstrauischstendistrustful | more distrustful | most distrustful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -distrustful-
Back to top