ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disaster*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disaster, -disaster-

*disaster* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disaster (n.) ความพินาศ See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย Syn. misfortune, bad luck, calamity Ops. good luck, good fortune
English-Thai: HOPE Dictionary
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disaster-riddenadj. ซึ่งได้รับความหายนะ
English-Thai: Nontri Dictionary
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disaster areaเขตประสบภัยพิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพินาศ (n.) disaster See also: calamity, cataclysm Syn. ความวินาศ, ความฉิบหาย, ความหายนะ
ความล่มจม (n.) disaster See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความหายนะ Ops. เจริญ
ความวอดวาย (n.) disaster See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความย่อยยับ, ความเสื่อม
ความวอดวาย (n.) disaster See also: calamity, catastrophe, cataclysm Syn. ความหายนะ, ความพินาศ, ความฉิบหาย Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ความวินาศ (n.) disaster See also: calamity, cataclysm Syn. ความฉิบหาย, ความหายนะ
ความวิบัติ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe, cataclysm Syn. ความหายนะ, ความวอดวาย, ความพินาศ, ความฉิบหาย Ops. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
ความหายนะ (n.) disaster See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม
พิบัติ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe Syn. ความฉิบหาย, หายนะ, ภัยพิบัติ
ภัยธรรมชาติ (n.) natural disaster See also: natural calamity
ภัยพินาศ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe Syn. เภทภัย, ภัย, หายนะ, ภัยอันตราย
ภัยพิบัติ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe Syn. เภทภัย, ภัย, หายนะ, ภัยอันตราย, ภัยพินาศ
วิบัติ (n.) disaster See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ Ops. เจริญ
หายนะ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe Syn. เภทภัย, ภัย, ภัยอันตราย, ภัยพินาศ
หายนะ (n.) disaster See also: calamity, catastrophe Syn. ความฉิบหาย, ภัยพิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
Won't you even try to understand anything at all unless an Akira disaster actually happens? !คุณไม่เคยแม้แต่พยายาม จะเข้าใจสิ่งใดๆทั้งหมด...
My life's a disaster zone.ชีวิตผมเลวร้ายมาก ๆ เลย
Tell Lucile about the disaster you had with the stationers.เล่าให้ลูซิลฟังเรื่องโรงพิมพ์สิ
There was that elevator disaster. It was on the news.ผ่าตัดค่ะ ลิฟต์หล่นเมื่อคืนนี้ข่าวก็ออก
There have been three major disasters, and you were the only one unharmed.เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 3 ครั้ง มีคุณคนเดียวที่ไม่เป็นอันตราย
We have unconfirmed reports of disaster at Raccoon City.เราไม่ได้รับรายงานยืนยันสำหรับเหตุการณ์ในเมืองแรคคูน
The worst atomic disaster since the Russian Chernobyl incident in 1986.ความหายนะเกี่ยวกับปรมานูที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ เชอร์โนบิล ที่รัสเซียในปี1986
The White House has ordered a national disaster alert for all Northern states.รัฐบาลมีประกาศเตือนภัยร้ายแรง... ...ทั่วรัฐทางตอนเหนือ
But they are sailing towards disaster. You got that?ตอนนี้แหละที่ได้เห็น
So my pick was Neiman Marcus, which was a disaster, 'cause honey, where clothes is concerned, I got no resistence.แล้วฉันก็เลือก Neiman Marcus แต่มันเลวร้ายมาก เพราะอะไรน่ะเหรอ มันก็เรื่องเสื้อผ้าน่ะแหล่ะ ฉันทนไม่ได่น่ะ
Oh, it's a disaster, isn't it?โอ้ มันเป็นหายนะแท้ๆ หรือว่าไง

*disaster* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, 受灾 / 受災] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity
受灾地区[shòu zāi dì qū, ㄕㄡˋ ㄗㄞ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 受灾地区 / 受災地區] disaster area
大祸[dà huò, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ, 大祸 / 大禍] disaster; calamity
战祸[zhàn huò, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 战祸 / 戰禍] disaster of war
[zāi, ㄗㄞ, 灾 / 災] disaster; calamity
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, 灾区 / 災區] disaster area; stricken region
灾难[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, 灾难 / 災難] disaster; catastrophe
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 祸福吉凶 / 禍福吉凶] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology)
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
惨遭不幸[cǎn zāo bù xìng, ㄘㄢˇ ㄗㄠ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 惨遭不幸 / 慘遭不幸] to meet with disaster; to die tragically
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)
劫余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, 劫余 / 劫餘] remnants after a disaster; aftermath
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 次生灾害 / 次生災害] secondary disaster (e.g. epidemic following floods)
灾害链[zāi hài liàn, ㄗㄞ ㄏㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, 灾害链 / 災害鏈] series of calamities; disaster following on disaster
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
抗灾[kàng zāi, ㄎㄤˋ ㄗㄞ, 抗灾 / 抗災] defense against natural disasters
惨事[cǎn shì, ㄘㄢˇ ㄕˋ, 惨事 / 慘事] disaster
灾殃[zāi yāng, ㄗㄞ ㄧㄤ, 灾殃 / 災殃] disaster
灾祸[zāi huò, ㄗㄞ ㄏㄨㄛˋ, 灾祸 / 災禍] disaster
成灾[chéng zāi, ㄔㄥˊ ㄗㄞ, 成灾 / 成災] disastrous; to turn into a disaster
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, 凶多吉少 / 兇多吉少] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster
减灾[jiǎn zāi, ㄐㄧㄢˇ ㄗㄞ, 减灾 / 減災] measures to reduce disasters
矿难[kuàng nàn, ㄎㄨㄤˋ ㄋㄢˋ, 矿难 / 礦難] mining disaster
天灾[tiān zāi, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ, 天灾 / 天災] natural disaster
备荒[bèi huāng, ㄅㄟˋ ㄏㄨㄤ, 备荒 / 備荒] prepare against natural disasters
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, 惹祸 / 惹禍] stirring up trouble; to invite disaster
幸存[xìng cún, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, 幸存] survivor (of a disaster)
灾民[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, 灾民 / 災民] victim (of a disaster)

*disaster* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P)
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster
化学汚染災害[かがくおせんさいがい, kagakuosensaigai] (n) chemical contamination disaster
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
土砂災害[どしゃさいがい, doshasaigai] (n) landslide disaster; landslide disasters; damage caused by sand and gravel avalanches; sediment disaster; sediment disasters; sediment-related disaster; sediment-related hazard
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
大厄[たいやく, taiyaku] (n) calamity; disaster; great misfortune; grand climacteric
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
大禍時[おおまがとき, oomagatoki] (exp) (See 逢う魔が時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
天に向かって唾を吐く[てんにむかってつばきをはく, tennimukattetsubakiwohaku] (exp,v5k) to spit into the wind; in trying to cause harm to another, one invites disaster upon onelself
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
干害[かんがい, kangai] (n) drought disaster
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy!
打ち拉がれる;打ちひしがれる[うちひしがれる, uchihishigareru] (v1) to be stricken (e.g. with grief); to be battered (e.g. by disasters)
核災害[かくさいがい, kakusaigai] (n) nuclear disaster
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster)
水禍[すいか, suika] (n) flood disaster; drowning
水魔[すいま, suima] (n) (1) disastrous flooding; (2) kelpie; water demon that brings floods or disasters
災いを招く[わざわいをまねく, wazawaiwomaneku] (exp,v5k) to bring calamity upon oneself; to invite disaster; to court disaster
災害地[さいがいち, saigaichi] (n) disaster-stricken area
災害対策基本法[さいがいたいさくきほんほう, saigaitaisakukihonhou] (n) Disaster Countermeasures Basic Act (1961)
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
環境災害[かんきょうさいがい, kankyousaigai] (n) environmental disaster
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
遭難[そうなん, sounan] (n,vs) disaster; shipwreck; accident; being stranded; (P)
防災の日[ぼうさいのひ, bousainohi] (n) Disaster Preparedness Day (September 1st)
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries
難に遭う[なんにあう, nanniau] (exp,v5u) to meet with disaster

*disaster* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลัย[n.] (banlai) EN: disaster ; calamity ; destruction ; annihilation FR:
หายนะ[n.] (hāyana = hā) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
การเตือนภัยพิบัติ[n. exp.] (kān teūoen ) EN: disaster warning FR:
คณะกรรมการจัดการพิบัติภัยอาเซียน[org.] (Khanakammak) EN: ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) FR:
เขตหายนะ[n. exp.] (khēt hāiyan) EN: disaster area FR:
เขตประสบภัยพิบัติ[n. exp.] (khēt prasop) EN: disaster area FR:
เครื่องยังชีพ[n. exp.] (khreūang ya) EN: disaster relief package FR:
ความโชคร้าย[n. exp.] (khwām chōk ) EN: disaster FR:
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: economic disaster FR: désastre économique [m]
ความหายนะทางธรรมชาติ[n. exp.] (khwām hāyan) EN: natural disaster FR: catastrophe naturelle [f]
ความวิบัติ[n.] (khwām wibat) EN: disaster FR: désastre [m]
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[org.] (Krom Pǿngka) EN: Department of Disaster Prevention and Mitigation FR:
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: flee from a disaster FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
มหันตภัย[n.] (mahantaphai) EN: calamity ; disaster ; great danger ; catastrophe FR:
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe FR: désastre [m] ; calamité [f] ; catastrophe [f] ; fléau [m]
ภัยพิบัติแห่งชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: national disaster FR: catastrophe nationale [f]
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ; ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat ) EN: natural disaster ; natural calamity FR: catastrophe naturelle [f]
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thamma) EN: natural disaster ; natural calamity ; natural peril ; danger caused by nature FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m] ; danger naturel [m]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
พิบัติภัย[n. exp.] (phibat phai) EN: disaster FR: catastrophe [f]
พิบัติภัยโภปาล[n. exp.] (phibat phai) EN: Bhopal disaster ; Bhopal gas tragedy FR: catastrophe de Bhopal [f]
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
สาธารณภัย [n.] (sāthāranaph) EN: public disaster ; public hazard FR:
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ[org.] (Sūn Teūoen ) EN: National Disaster Warning Center (NDWC) FR:
ถุงยังชีพ[n. exp.] (thung yang ) EN: disaster relief package FR:
อุบัติภัยเชอร์โนบิล[n. exp.] (ubattiphai ) EN: Chernobyl disaster FR: catastrophe nucléaire de Tchernobyl [f] ; accident nucléaire de Tchernobyl [m]
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard FR: inondation [f] ; déluge [m]
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศภัย[n.] (winātsaphai) EN: disaster ; casualty ; loss FR: désastre [m]
ยุคเข็ญ[n.] (yukkhen) EN: age of calamity ; age of disaster FR:

*disaster* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Brandkatastrophe {f}fire disaster
Flutkatastrophe {f}flood disaster
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert
Katastrophenfall {m}disaster situation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disaster*
Back to top