ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cataclysm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cataclysm*, -cataclysm-

cataclysm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cataclysm (n.) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm (n.) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก Syn. catastrophe
cataclysm (n.) ความหายนะ See also: ความพินาศ Syn. disaster
cataclysmic (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินไหว See also: ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว, ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก Syn. volcanic
English-Thai: HOPE Dictionary
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After all, we're looking at it by light that left the star 7,500 years ago-- it will be a cataclysm unlike anything we've seen before.หลังจากทั้งหมดเรากำลังมอง หาที่มันด้วยแสงดาวที่เหลือ 7,500 ปี ago-- มันจะเป็นความหายนะแตกต่าง จากสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อน
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
We found evidence of a cataclysmic climate shift 10,000 years ago.เราพบหลักฐาน... ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10,000 ปีก่อน
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้
Many did not survive the cataclysm.หลายคนไม่อาจรอดชีวิตจากกลียุคนี้
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี
Cataclysmic interference.คลื่นแทรกจากมหันตภัย
Tonight, there will be a cataclysmic event.คืนนี้ จะมีเหตุการณ์กลียุค
Look, we decipher that code, we can save this country from a nameless cataclysmic event.. ถ้าเราแก้รหัสนั่นได้ เราจะช่วยชาติได้เลยนะ จากเหตุการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ัดีน่ะ
During cataclysmic global events-- tsunami, earthquake, the attacks on 9/11-- these random numbers suddenly stop being random.ในช่วงกลียุค สถานการณ์ทั่วโลก ได้แก่-- ซึนามิ, แผ่นดินไหว มันเกิดขึ้นเมื่อ 11 กันยายน--
During cataclysmic global events, our collective consciousness synchronizes.ในระหว่าเหตุการแผ่นดินไหวทั่วโลก เรามีจิดสำนึกเหมือนกัน

cataclysm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾变[zāi biàn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ, 灾变 / 災變] catastrophe; cataclysmic change

cataclysm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P)

cataclysm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]

cataclysm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katastrophisch {adv}cataclysmically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cataclysm
Back to top