ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deviate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deviate, -deviate-

*deviate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviate (n.) คนนอกลู่นอกทาง See also: คนนอกคอก, คนแปลก
deviate (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบน See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง Syn. diviant
deviate (vt.) ทำให้เบี่ยงเบน See also: ทำให้แตกต่างจากปกติ, ทำให้หันเห Syn. differ, depart Ops. agree
deviate (vi.) เบี่ยงเบน See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ Syn. diverge, digress Ops. agree
deviate (vi.) ออกนอกเส้นทาง
deviate from (phrv.) เบี่ยงเบนจาก See also: เปลี่ยนแปลงจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคลื่อนคลาด (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง, เบี่ยงเบน Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
เบี่ยงเบน (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
ไพล่ (v.) deviate See also: do something unexpected
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป
We don't deviate because one disappointed fan can turn into two to four, to eight, till the next thing you know we're playing to a half-empty hall....แฟนคลับของเรา ถ้านายอยากจะได้ความนิยมต่อไป เราก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่พวกเขาต้องการ เราจะไม่ทำให้มันผิดแนว เพราะหนึ่งมันจะทำให้แฟนๆ รู้สึกแย่ และสอง..
The note says not to deviate from my routine,อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน
You deviated from the plan in a really big way.You deviated from the plan in a really big way.
Remove it, or deviate from my instructions in any way,ถ้าถอดออก หรือขัดขืนคำสั่งฉันเมื่อไร
Did you have a deviated septum, too?เธอยังมีผนังกั้นในโพรงจมูกอยู่อีกมั้ย
Considering your deviated septum,แต่มาคิดดูเรื่อง สันจมูกมันเบี้ยวไปนี่สิ
I'm considering having a minor procedure to repair my deviated septum.ฉันกำลังคิดจะไป ทำหัตถการนิดหน่อย เพื่อซ่อมสันจมูกที่มันคด
Even though you knew you were being monitored, and that Percy was ready to trigger your kill chip if you deviated from his plan?แม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอถูกจับตาอยู่ และเพอร์ซี่ก็พร้อมที่จะกดปุ่มชิพสังหาร หากเธอทำผิดแผนของเขาน่ะเหรอ?
And, Captain, you cannot deviate from the mission while inside the source code, even to investigate your...และก็ผู้การ คุณจะเบี่ยงเบนออกจากภารกิจ ภายใน Source Code ไม่ได้ แม้แต่เรื่องส่วนตัว
When you get out, you so much as look back at me, you start to run away, you deviate from anything I tell you to do, and I swear to God your little girl dies, and it's gonna be your fault.พอนายลงจากรถ ถ้านายหันกลับมามองฉัน หรือถ้านายวิ่งหนีไป หรือไม่ทำตามที่ฉันบอกสักนิดเดียว
You were not to deviate from it.เจ้าต้องไม่ละเลยชื่อนั่น

*deviate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, 偏离 / 偏離] deviate; diverge; wander
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, 背离 / 背離] deviate from; depart from

*deviate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.)
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate

*deviate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัน[v.] (ban) EN: deviate ; change FR:
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate ; divert ; distract FR:
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected FR: dévier ; détourner
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn FR: dévier ; s'écarter
เคลื่อนคลาด[v.] (khleūoenkhl) EN: deviate ; be different FR:
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate FR:
ไพล่[v.] (phlai) EN: deviate ; change course ; run counter to ; dodge FR:
เส[v.] (sē) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
เสียดใบ[v.] (sīet bai) EN: tack ; deviate ; shift ; turn ; bend ; reach FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deviate*
Back to top