ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*despise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น despise, -despise-

*despise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despise (vt.) เหยียดหยาม See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน Syn. abhor, contemn, detest Ops. love, like
English-Thai: HOPE Dictionary
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
English-Thai: Nontri Dictionary
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ดูหมิ่นเหยียดหยาม (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส
ดูแคลน (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
หยาม (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I despised my jobฉันเกลียดงานของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย
Don't despise your men.พวกเขาได้ให้ฉันมีชีวิตที่ดี
They've given me a good life so don't despise them.ดังนั้นอย่าดูถูกพวกเขา ที่นี่
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน
The world is full of people who will despise what's happening here.โลกเต็มไปด้วยผู้ชิงชัง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร
You despise everyone. I know your file by heart.เธอรังเกียจทุกคน ฉันรู้เธอบอบช้ำจากหัวใจ
Knowing that the world which so despised her... has embraced me?ในโลกนี้ ไม่มีใครนอกจากนาง

*despise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 不齿 / 不齒] despise; hold in contempt
[lù, ㄌㄨˋ, 僇] despise; insult
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, 藐] despise; small
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
侮蔑[wǔ miè, ˇ ㄇㄧㄝˋ, 侮蔑] contempt; to despise
恨恶[hèn wù, ㄏㄣˋ ˋ, 恨恶 / 恨惡] despise
藐视[miǎo shì, ㄇㄧㄠˇ ㄕˋ, 藐视 / 藐視] despise
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 看不起] look down upon; despise

*despise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend
[ぶ, bu] (n) (something) despised; (something) made light of
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself)
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1,vt) to despise; to scorn; to look down on
見下す[みくだす, mikudasu] (v5s,vt) to despise; to look down on; (P)
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P)
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P)
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on
軽視[けいし, keishi] (n,vs) despise; slight; ignore; neglect; (P)

*despise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v. exp.] (dūmin yīety) EN: despise FR:
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on FR: mépriser ; dédaigner
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *despise*
Back to top