ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contemn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contemn*, -contemn-

contemn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemn (vt.) ดูถูก Syn. scorn, despise
English-Thai: HOPE Dictionary
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contemn
Back to top