ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*designate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น designate, -designate-

*designate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designate (vt.) กำหนด (มักใช้รูป passive voice) See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก Syn. detail, mark, indicate
designate (vt.) ให้ชื่อ See also: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น Syn. baptize, brand, call
designate as (phrv.) แต่งตั้งให้เป็น See also: ถูกกำหนดให้เป็น
English-Thai: HOPE Dictionary
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name,select
English-Thai: Nontri Dictionary
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง
I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.ฉันหมายความว่าพวกเขาต้องการให้คุณสูบบุหรี่ในบ้านหรือสถานที่ที่กำหนดบางอย่างของคุณ
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.ในที่สุด, เราก็รู้ถึงแผนการของเขา – ด้วยการล่อโปรแกรมของเขาให้เข้ามา ในร่างที่เราเตรียมไว้
I'm sick and tired of being the designated driver of this marriage!ฉันเบื่อ เบื่อที่จะต้องคอย บ่งการชีวิตคู่แต่เพียงคนเดียว!
Sir, where is your designated evacuation center?คุณประจำอยู่ศูนย์อพยพไหน
You don't know if these are designated the same as in the UK, do you?คุณรู้มั้ยครับว่าดินสอพวกนี้ ออกแบบมาเหมือนที่อังกฤษมั้ย
No you're not. You're designated driver.เมาทั้งๆที่ยังไม่ได้ดื่มเนี่ย เมารัก หรือเปล่า
Now, up on Brokeback the Forest Service has got designated campsites on the allotments.ตอนนี้บนภูเขาโบรคแบ็ก เจ้าหน้าที่ป่าไม้อนุญาตให้ตั้งแคมป์ได้บนที่ที่จัดไว้ให้
Who likes the designated hitter?ใครชอบฮิตเลอร์ที่ติดยศแล้วบ้าง
Who doesn't know what a designated hitter is okay,here's her address.ใครไม่รู้บ้างว่าฮิตเลอร์ที่ติดยศแล้วคืออะไร เอาไป นี่คือที่อยู่ของเธอ

*designate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, 指定] appoint; designated
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, 候任] designate

*designate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディーエッチ[, dei-ecchi] (n) (designated hitter - baseball)
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P)
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P)
指名[しめい, shimei] (n,vs,adj-no) name; nominate; designate; (P)
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
指名打者[しめいだしゃ, shimeidasha] (n) designated hitter (baseball); DH
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
指定単[していたん, shiteitan] (n) (from 単独運用指定金銭信託) designated money trust
搬入日[はんにゅうび, hannyuubi] (n) days (period) (designated) for the seeding in of exhibits
温泉マーク[おんせんマーク, onsen ma-ku] (n) (1) sign used to designate a hot springs (e.g. on a map); (2) (See 連込み宿,逆さ海月・さかさくらげ) traditional style love hotel
特保[とくほ;トクホ, tokuho ; tokuho] (n) (See 特定保健用食品) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
特定保健用食品[とくていほけんようしょくひん, tokuteihokenyoushokuhin] (n) (See 特保) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
集合場所[しゅうごうばしょ, shuugoubasho] (n) meeting place; rendezvous (point); roll-call (assembly) point; appointed (designated) place

*designate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับการแต่งตั้ง[adj.] (dāi rap kān) EN: designated FR:
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
ขนานชื่อ [v. exp.] (khanān cheū) EN: call ; name ; designate FR: appeler ; désigner ; nommer
ขนานนาม[n. exp.] (khanānnām) EN: call ; name ; designate ; give a name FR:
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
เรียกชื่อ[v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
แสดงให้เห็น[v. exp.] (sadaēng hai) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate FR: dévoiler ; révéler ; démontrer ; indiquer ; montrer ; laisser voir ; faire voir
แต่งตั้ง[adj.] (taengtang) EN: appointed ; nominated ; designated FR: désigné ; attitré
ถูกกำหนด[adj.] (thūk kamnot) EN: designated FR:
ถูกกำหนดขึ้น[adj.] (thūk kamnot) EN: designated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *designate*
Back to top