ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*debase*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น debase, -debase-

*debase* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debase (vt.) ทำให้เสื่อม See also: ลดคุณค่า, ทำให้เสื่อมเสีย Syn. corrupt, degrade
debased (adj.) ซึ่งเสื่อมทราม Syn. low
debasement (n.) การทำให้เสื่อม See also: การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า Syn. dishonorer,
English-Thai: HOPE Dictionary
debase(ดิเบส') vt. ทำให้เสื่อม,ลดคุณค่า,เจือปน, See also: debasement n.
English-Thai: Nontri Dictionary
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was prepared to lose my life... rather than debase my love.ผมพร้อมที่จะสละชีวิต ดีกว่าจะทรยศต่อความรักของผม
"of the corrupt and debased political establishment of the United States... ""เพื่อก่อตั้งระบอบการเมืองที่ต่ำทรามของสหรัฐ..."
What? Surrender? Debase myself?ยอมแพ้เหรอ ฉันจะทำให้ตัวเองตกต่ำนะ
What, That I was coming to debase myself byเพื่ออะไร ที่ฉันมาเพื่อลดคุณค่าตัวเองโดย
You people, you're gonna sit here and you're gonna let this sick, perverted son of a bitch debase you?แล้วพวกคุณจะมัวนั่งอยู่กับที่ แล้วปล่อยให้ ไอ้โรคจิตนี่ปั่นหัวคุณเล่นงั้นเหรอ
It's not until I debase myself, then you notice.มันไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งฉันต้องลดตัวลงมา คุณถึงจะเห็น
Sadists... who find gratification in the debasement of others.คนซาดิสต์... คนที่สะใจกับ การลดคุณค่าความเป็นคนของผู้อื่น

*debase* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸俗化[yōng sú huà, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 庸俗化] debasement; vulgarization
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, 庸俗] filthy; vulgar; debased

*debase* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上方才六[かみがたざいろく, kamigatazairoku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai
堕落腐敗[だらくふはい, darakufuhai] (n) debasement; corruption; degradation
変造[へんぞう, henzou] (n,vs) alteration; defacement; debasement; falsification; forgery; (P)
才六;采六;賽六[さいろく, sairoku] (n) (1) (arch) kid; brat; (2) Edo term used to debase people from Kansai
腐敗堕落[ふはいだらく, fuhaidaraku] (n) debasement; corruption; degradation
贅六;才六[ぜいろく;ぜえろく, zeiroku ; zeeroku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai

*debase* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทำให้ต่ำลง[n. exp.] (kān thamhai) EN: debasement FR: abaissement [m]
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased ; contaminated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *debase*
Back to top