ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-debase-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น debase, *debase*,

-debase- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was prepared to lose my life... rather than debase my love.ผมพร้อมที่จะสละชีวิต ดีกว่าจะทรยศต่อความรักของผม
What? Surrender? Debase myself?ยอมแพ้เหรอ ฉันจะทำให้ตัวเองตกต่ำนะ
What, That I was coming to debase myself byเพื่ออะไร ที่ฉันมาเพื่อลดคุณค่าตัวเองโดย
You people, you're gonna sit here and you're gonna let this sick, perverted son of a bitch debase you?แล้วพวกคุณจะมัวนั่งอยู่กับที่ แล้วปล่อยให้ ไอ้โรคจิตนี่ปั่นหัวคุณเล่นงั้นเหรอ
It's not until I debase myself, then you notice.มันไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งฉันต้องลดตัวลงมา คุณถึงจะเห็น

-debase- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上方才六[かみがたざいろく, kamigatazairoku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai
才六;采六;賽六[さいろく, sairoku] (n) (1) (arch) kid; brat; (2) Edo term used to debase people from Kansai
贅六;才六[ぜいろく;ぜえろく, zeiroku ; zeeroku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -debase-
Back to top