ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonorer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonorer*, -dishonorer-

dishonorer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonorer (n.) การทำให้เสื่อม See also: การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonorer
Back to top