ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cruelty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cruelty, -cruelty-

*cruelty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cruelty (n.) การกระทำที่โหดร้าย See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty (n.) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty (n.) ความโหดร้าย See also: ความทารุณ Syn. inhumanity, hardheartedness
English-Thai: HOPE Dictionary
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
English-Thai: Nontri Dictionary
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
SPCA (abbr.) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals
ความดุร้าย (n.) cruelty See also: wildness Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน Ops. ความอ่อนโยน
ความอำมหิต (n.) cruelty See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness Syn. ความโหดเหี้ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย
Your cruelty reveals everything.ความโหดร้ายของนายบอกให้ฉันรู้
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต
Where everybody is poor... that is cruelty and it's inhumane.มันไร้มนุษยธรรม - ผมรู้คุณคุยกับผมเรื่องนี้แล้ว - โอเค
It's cruelty and it's chaos. The detectives are wrong.มันโหดร้ายและมันสับสน นักสืบพวกนั้นผิด
Bedwetting... and cruelty to animals.ฉี่รดที่นอน... และการทารุณสัตว์
Son, let the memory of your father and the cruelty of your uncle inspire you in your studies.ลูกแม่ ขอให้หมั่นระลึกถึงพ่อของเจ้า และความโหดร้ายของลุงเจ้า
For the cruelty of men is as wondrous as Peru...ความโหดร้ายของคน ช่างน่าพิศวงเสมือนเปรู
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้
Security. We're investigating a cruelty to animal charge.เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
No more innocent lives and bldy beds and cruelty for sport.ไม่ต้องการชีวิตบริสุทธิ์ หรือเตียงโชกเลือด หรือการละเล่นความซาดิสต์
I'm pretty sure this is animal cruelty, but I love it!ฉันต้องเอาชิพนี่ไปให้เบ็น

*cruelty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 酷刑] cruelty; torture
荼毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, 荼毒] torment; cruelty; great suffering
残酷[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, 残酷 / 殘酷] cruel; cruelty
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty

*cruelty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P)
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P)
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) cruelty; harshness; (P)
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P)
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P)
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence

*cruelty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความดุร้าย[n.] (khwām durāi) EN: cruelty FR: cruauté [f] ; férocité [f]
ความทารุณโหดร้าย[n. exp.] (khwām thāru) EN: cruelty FR: cruauté [f]
กระทำทารุณโหดร้าย[v. exp.] (kratham thā) EN: commit acts of cruelty FR:

*cruelty* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
Tierquälerei {f}cruelty to animals
Kindesmisshandlung {f}cruelty to children

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cruelty*
Back to top