ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wildness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wildness*, -wildness-

wildness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wildness (n.) ความไม่เชื่อง See also: ความดุร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He put that wildness in you.ท่านใส่ความบ้าคลั่งไว้ในตัวคุณ
He put that wildness in you because he loves you.ท่านใส่ไว้เพราะท่านรักคุณ
You know, there's a wildness in his eyes.ฉันเห็นแววดิบในดวงตาเขา
Your husband's wildness disturbs me more than I can easily express.ความป่าเถื่อนของสามีคุณทำให้ผมหงุดหงิด เกินกว่าที่จะบรรยายออกมาได้

wildness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
野性[やせい, yasei] (n,adj-no) wildness (plants, animals, etc.); uncouth; rough; unpolished; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wildness
Back to top