ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*council*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น council, -council-

*council* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
church council (n.) สภาสงฆ์ See also: เถรสมาคม
council (n.) การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
council (n.) คณะกรรมการ Syn. committee
council (n.) สภา See also: สภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล
council member (n.) สมาชิกสภา
council member (n.) สมาชิกสภา
councillor (n.) สมาชิกสภา Syn. council member
councilor (n.) สมาชิกสภา Syn. council member
privy council (n.) สภาองคมนตรี Syn. cabinet
privy councillor (n.) องคมนตรี
Security Council (n.) สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
aulic councilสภาองคมนตรีของจักรพรรดิ์โรมันสมัยก่อน
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
common counciln. สภาเทศบัญญัติ
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilman(เคา'เซิลเมิน) n. สภาชิกสภา (ที่เป็นชาย) -pl. councilmen
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
privy counciln. สภาองคมนตรี
privy councillorn. องคมนตรี
privy councilorn. องคมนตรี
security counciln. สภาความมั่นคงของสหประชาชาต'ประกอบด้วยสมาชิกถาวร5ประเทศ (สหรัฐอเมริกา,โซเวียต,ฝรั่งเศส,อังกฤษและจีน) และสมาชิกชั่วคราว10ประเทศที่มีวาระครั้งละ2ปี
supreme counciln. สภานิติบัญญัติของโซเวียตสมัยก่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
council(n) สภา,คณะมนตรี,สภาองคมนตรี,คณะกรรมการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
city council; council, cityสภาเทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
council๑. คณะมนตรี๒. คณะกรรมการ๓. สภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
councillor๑. กรรมการ๒. มนตรี๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councilคณะองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councillorองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Security Councilคณะมนตรีความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacificชมรมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก
Privy councilsคณะองคมนตรี [TU Subject Heading]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุรุสภา (n.) The Teachers Council of Thailand
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ (n.) National Council of Cultural Affairs
คณะปฏิวัติ (n.) revolutionary council See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party
คณะมนตรี (n.) council
คณะมนตรีความมั่นคง (n.) The Security Council
คณะรัฐประหาร (n.) coup d´etat council
คณะองคมนตรี (n.) privy council
คณาธิการ (n.) council of clergy
คุรุสภา (n.) teachers´ council See also: association of teacher Syn. สภาครู
สจ. (n.) member of the Provincial Council Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
สภา (n.) council See also: assembly, board, house, chamber, parliament, congress, forum Syn. ที่ประชุม
สภาครู (n.) teachers´ council See also: association of teacher
สภาจังหวัด (n.) City Council See also: Provincial Council
สภาปฏิรูป (n.) reform council
สภาวัฒนธรรม (n.) Council of Cultural Affairs
สมช. (n.) Office of the National Security Council See also: NSC Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สมาชิกสภาจังหวัด (n.) member of the Provincial Council
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (n.) Office of the Juridical Council
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (n.) Secretariat of the National Security Council
สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ (n.) Office of the National Security Council See also: NSC
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย
You were chairman of the National Council on Astronautics.คุณเป็นประธาน ของสภาแห่งชาติในอวกาศ
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม
This must be presented to the supreme executive council for inquiry, but...เรื่องนี้จะต้องถูกนำเสนอไปที่ สภาบริหารสูงเพื่อสอบถาม แต่...
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ?
I'm here to inform you of the supreme executive council's decision.ผมอยู่ที่นี่เพื่อจะแจ้งกับท่าน เรื่องการตัดสินใจของสภาผู้บริหารสูงสุด
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
She visited the British Council's audio fair in Moscow exactly a week ago.เธอไปเยี่ยมยุติธรรมเสียงบริติชเคานซิในมอสโกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
His father is in the arts. He's on the Council of Cultural Arts.พ่อของเขาอยู่ในศิลปะ เขาเป็นคนในสภาแห่งศิลปะวัฒนธรรม
I think you should call a city council meeting.ฉันคิดว่าคุณควรจะเรียก การประชุมสภาเทศบาลเมือง

*council* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, 阁 / 閣] council-chamber; shelf; (government) cabinet
[gé, ㄍㄜˊ, 阖 / 閤] council-chamber; shelf; side door
行政会议[xíng zhèng huì yì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 行政会议 / 行政會議] Executive Council (Hong Kong)
澳门立法会[Ào mén Lì fǎ huì, ㄠˋ ㄇㄣˊ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, 澳门立法会 / 澳門立法會] Legislative Council of Macao
立法会[lì fǎ huì, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, 立法会 / 立法會] legislative council; LegCo (Hong Kong)
国务委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 国务委员 / 國務委員] member of State Council (in China)
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 国务院 / 國務院] State Council (PRC); State Department (USA)
市议员[shì yì yuán, ㄕˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 市议员 / 市議員] town councilor; city councilor; alderman
会计准则理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 会计准则理事会 / 會計準則理事會] accounting standards council
英国文化协会[Yīng guó wén huà xié huì, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 英国文化协会 / 英國文化協會] British council
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 委员 / 委員] committee member; committee; council
理事会[lǐ shì huì, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 理事会 / 理事會] council
评议会[píng yì huì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 评议会 / 評議會] council
区议会[qū yì huì, ㄑㄩ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 区议会 / 區議會] district council
常任理事国[cháng rèn lǐ shì guó, ㄔㄤˊ ㄖㄣˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ, 常任理事国 / 常任理事國] permanent member state (of UN Security Council)
常务理事[cháng wù lǐ shì, ㄔㄤˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, 常务理事 / 常務理事] permanent member of council
枢密院[shū mì yuàn, ㄕㄨ ㄇㄧˋ ㄩㄢˋ, 枢密院 / 樞密院] privy council
苏维埃[Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, 苏维埃 / 蘇維埃] Soviet (council)

*council* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
カウンシル[, kaunshiru] (n) council
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P)
ニカイア公会議[ニカイアこうかいぎ, nikaia koukaigi] (n) Council of Nicaea
ヨーロッパ会議[ヨーロッパかいぎ, yo-roppa kaigi] (n) Council of Europe
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
児童会[じどうかい, jidoukai] (n) elementary school student council
公会議[こうかいぎ, koukaigi] (n) Ecumenical Council
区役所[くやくしょ, kuyakusho] (n) ward office; council (regional); (P)
区議会議員[くぎかいぎいん, kugikaigiin] (n) ward assemblyman; ward councillor
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
参与官[さんよかん, sanyokan] (n) parliamentary councillor; parliamentary councilor
参事[さんじ, sanji] (n) secretary; councillor; councilor; (P)
参事官[さんじかん, sanjikan] (n) councillor; councilor; (P)
参議[さんぎ, sangi] (n,vs) councillor; councilor; participation in government
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) House of Councillors; (P)
参議院議員[さんぎいんぎいん, sangiingiin] (n) member of the House of Councillors
参議院選挙[さんぎいんせんきょ, sangiinsenkyo] (n) House of Councillors election
参院[さんいん, san'in] (n) (abbr) (See 参議院) House of Councillors; (P)
参院議員[さんいんぎいん, san'ingiin] (n) member of the House of Councillors
参院選[さんいんせん, san'insen] (n) (abbr) (See 参議院選挙) House of Councillors election
国連安保理[こくれんあんぽり, kokuren'anpori] (n) Security Council
国連安保理事会[こくれんあんぽりじかい, kokuren'anporijikai] (n) (abbr) (obsc) (See 国連安全保障理事会) United Nations Security Council
国連安全保障理事会[こくれんあんぜんほしょうりじかい, kokuren'anzenhoshourijikai] (n) UN Security Council
国防会議[こくぼうかいぎ, kokuboukaigi] (n) (1) (Japanese) National Defense Council (1956-86) (Defence); (2) National Security Council (USA)
国際連合安全保障理事会[こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい, kokusairengouanzenhoshourijikai] (n) United Nations Security Council
大納言[だいなごん, dainagon] (n) (1) chief councillor of state; chief councilor of state; (2) large-grained variety of adzuki bean
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities)
安保理[あんぽり, anpori] (n) (See 安全保障理事会) Security Council
安保理決議[あんぽりけつぎ, anporiketsugi] (n) (abbr) United Nations Security Council Resolution
安全保障会議[あんぜんほしょうかいぎ, anzenhoshoukaigi] (n) Security Council of Japan
安全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) (UN) Security Council
家族会議[かぞくかいぎ, kazokukaigi] (n) family council
審議官[しんぎかん, shingikan] (n) Assistant Vice-Minister; Deputy Director-General; Councillor
対日理事会[たいにちりじかい, tainichirijikai] (n) Allied Council for Japan
市会[しかい, shikai] (n) city council; (P)
市会議員[しかいぎいん, shikaigiin] (n) city councillor; city councilor; city assemblyman
市参事会[しさんじかい, shisanjikai] (n) city council
市役所[しやくしょ, shiyakusho] (n) municipal office; council; city hall; (P)
市議[しぎ, shigi] (n) (abbr) (See 市議会議員) city councillor; city councilor; city assemblyman; (P)

*council* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อภิรัฐมนตรี[n.] (aphirattham) EN: royal councillor FR:
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
คณ-[pref.] (khana-) EN: council ; group ; member ; corporation FR: groupe [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด[org.] (Khanakammak) EN: Provincial Islamic Council FR:
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน[org.] (Khanakammak) EN: Civil Service Council FR:
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.)[org.] (Khanakammak) EN: Central Islamic Council of Thailand (CICOT) FR:
คณะกรรมการกฤษฎีกา [org.] (Khanakammak) EN: Council of State FR: Conseil d'État [m]
คณะมนตรี[n.] (khanamontrī) EN: council ; congress FR:
คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) FR:
คณะมนตรีความมั่นคง[X] (khanamontrī) EN: Security Council FR:
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)[org.] (Khanamontrī) EN: Council of National Security (CNS) FR:
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khanamontrī) EN: United Nations Security Council (UNSC) FR: Conseil de sécurité des Nations unies [m]
คณะมนตรีประชาคม[n. exp.] (khanamontrī) EN: community council FR:
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Community Councils FR:
คณะมนตรีประสานงาน[n. exp.] (khanamontrī) EN: coordinating council FR:
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Coordinating Councils (ACCs) FR:
คณะองคมนตรี[org.] (Khana Ongkh) EN: Privy Council FR:
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)[org.] (Khana Patir) EN: Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) FR:
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[org.] (Khana Raksā) EN: National Council for Peace and Order (NCPO) FR:
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[n.] (khanarattha) EN: cabinet ; Council of Ministers FR: conseil des ministres [m] ; conseil de gouvernement [m] ; cabinet des ministres [m] (vx)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[org.] (Khanarattha) EN: cabinet of Thailand ; Council of Ministers of Thailand FR:
คณะสังฆมนตรี[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
คณะทหาร[n. exp.] (khana thahā) EN: military council FR:
คณะเทศมนตรี[n. exp.] (khana thēts) EN: municipal council ; town council ; city council FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
คณาธิการ[n.] (khanāthikān) EN: council of clergy FR:
คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)[org.] (Khøsøchø. () EN: NCPO (National Council for Peace and Order) FR:
คุรุสภา[n. exp.] (khurusaphā) EN: teachers' council ; association of teacher FR:
คุรุสภา[org.] (Khurusaphā ) EN: The Teachers Council of Thailand FR:
มหาเถรสมาคม[org.] (Mahāthērasa) EN: Sangha Supreme Council of Thailand FR:
มติคณะรัฐมนตรี[n. exp.] (mati khanar) EN: resolution of the Council of Ministers FR:
เนติบัณฑิตยสภา[n.] (nētibanditt) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.) FR: barreau [m]
องคมนตรี[n. exp.] (ongkhamontr) EN: privy councilor FR:
แพทยสภา[n.] (phaētthayas) EN: medical council FR: conseil médical [m]
ประธานสภาเมืองพัทยา[n. prop.] (Prathān Sap) EN: Chairman of the Pattaya City Council FR:
สมาชิกสภาเขต (สข.)[n. exp.] (samāchik sa) EN: district council member FR:
สมาชิกสภาเทศบาล[n. exp.] (samāchik sa) EN: municipal council member FR:

*council* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beirat {m} | wissenschaftlicher Beiratadvisory council; advisory board | scientific advisory board
Ministerrat {m} [pol.]council of ministers
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
Ärztekammer {f}General Medical Council [Br.]
Gemeinderat {m}municipal council
Gemeindevorstand {m}parish council
Kirchenvorstand {m}parochial church council
Geheimrat {m}privy councillor; privy councilor
Staatsrat {m}privy council
Wissenschaftsrat {m}science council
Sicherheitsrat {m}security council
Studentenrat {m}student council
Europarat {m}Council of Europe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *council*
Back to top