ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forum*, -forum-

forum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forum (n.) ที่สำหรับอภิปราย See also: ที่แสดงความคิดเห็น
forum (n.) การประชุมแสดงความคิดเห็น
forum (n.) ศาล Syn. court, tribunal
English-Thai: HOPE Dictionary
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora
English-Thai: Nontri Dictionary
forum(n) การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forum๑. ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี, ประเทศที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี (ก. ธรรมนูญศาล)๒. ที่ประชุมสาธารณะ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สภากาแฟ (n.) coffeehouse forum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to True-Talk, our forum for issues growing out of the show. Tonight, something very special:ซึ่งจะถกประเด็นที่เกิดขึ้นในโชว์ คืนนี้พิเศษสุด
And by the way you don't get to have this little democracy forum in those communities either.คุณก็คงไม่มีสมัชชาประชาธิปไตยเล็ก ๆ แบบนี้ ในชุมชนต่าง ๆ ด้วย
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง
Or a penthouse forum letter.ไม่ก็หน้าจดหมายในเพนเฮ้าส์
Penthouse Forum meets medical mystery.แม็กซิมฟอรั่มผสมกับ ความลึกลับทางการแพทย์
The preparations for the Asia Forum are going well.ครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดี
There's an Internet forum where members volunteer to look for missing people.มีอินเตอร์เน็ตฟอรั่มที่มีสมาชิก เป็นอาสาสมัครตามหาคนหาย.
In a calm and reasoned forum long after this trialศาลสันนิษฐานว่าการโต้แย้งจะยังมีต่อไป ในรูปแบบการประชุมที่สงบและมีเหตุผล...
Did you know there's a forum on my blog that's begging you to stop rapping?คุณรู้ไหมว่ามีกระทู้บนเว็บของผม ขอร้องให้คุณเลิกร้องแรพสักที
Are you suggesting we make this meeting a forum for your talent?คุณจะบอกให้ฉันทำให้การประชุมนี้ เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของคุณหรือ
Is this the appropriate forum for that?นี่มันเหมาะจะเสวนาเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะ
The firm knowingly provided the forum which caused your client's humiliation. Very nice. Thank you, Grayson.คุณนายไคลน์ คุณมีความสัมพันธ์อะไร กับลุกความฉันค่ะ

forum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版主[bǎn zhǔ, ㄅㄢˇ ㄓㄨˇ, 版主] forum moderator
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, 论坛 / 論壇] forum (for discussion)
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, 研讨会 / 研討會] discussion forum; seminar
中国新民党[Zhōng guó Xīn mín dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, 中国新民党 / 中國新民黨] New People's Party of China, xinmin.freeforum.ca
公开讨论会[gōng kāi tǎo lùn huì, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 公开讨论会 / 公開討論會] open forum
讨论会[tǎo lùn huì, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 讨论会 / 討論會] symposium; discussion forum

forum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スマートメディアフォーラム[, suma-tomedeiafo-ramu] (n) {comp} smartmedia forum
フォーラムディスカッション[, fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion
口コミ[くちコミ(P);クチコミ, kuchi komi (P); kuchikomi] (n) (1) word of mouth; (2) comment on an Internet forum or web page; (P)
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P)
過疎る[かそる, kasoru] (v5r) (sl) {comp} to lose population (e.g. of active forum members, etc.)
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum)
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P)
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P)
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau
コリスフォルモーサ[, korisuforumo-sa] (n) queen coris (Coris formosa)
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum)
デフォルメ(P);ディフォルメ[, deforume (P); deiforume] (n,vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre
トピ主[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread)
ホルマリン;フォルマリン[, horumarin ; forumarin] (n) formalin
ホルムアルデヒド;フォルムアルデヒド[, horumuarudehido ; forumuarudehido] (n) formaldehyde; methanal
マルチポスト[, maruchiposuto] (n,vs) {comp} multi-post (as frowned upon in newsgroups and web forums)
広場[ひろば, hiroba] (n) plaza; (public) square; piazza; forum; open space; (P)
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォーラム[ふぉーらむ, fo-ramu] forum
ユーザフォーラム[ゆーざふぉーらむ, yu-zafo-ramu] user forum

forum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ฟอรั่ม[n.] (føram) EN: forum FR: forum [m]
การอภิปรายสาธารณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: forum FR: débat public [m] ; forum [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān prachum) EN: forum FR:
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภากาแฟ[org.] (saphā kafaē) EN: coffeehouse forum ; coffee forum FR:
เวที[n.] (wēthī) EN: center ; agora ; forum FR: forum [m]

forum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gremium {n}; Forum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forum
Back to top